ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2011 - December 31, 2011 (Volume 26, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Medical Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 26, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนระยะแรกหลังผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเร่งด่วน และแบบไม่เร่งด่วนในผู้ป่วยริดสีดวงทวารมีลิ่มเลือดและโผล่แลบ
       Comparision of Early Postoperative Complications Between Urgent and Elective Hemorrhoidectomy in Prolapsed Thrombosed Hemorrhoid
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JirasakPariwattanasak (จิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยกล้องวีดีทัศน์แบบ 3 รู กับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบมาตรฐานเดิมในผู้ป่วยที่ตรวจพบก้อนไทรอยด์โตก้อนเดียว
       Comparative Study of Three-ports Endoscopic Thyroidectomy Versus Conventional Open Thyroidectomy in Patients with Clinical Solitary Thyroid Nodule (CSTN)
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกปลายแขนในผู้หญิงวัยรุ่นสุขภาพดี
       Effects of Weight Training Program on Forearm Muscle Strength and Bone Mineral Density in Healthy Young Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SaowaneeLuangaram (เสาวนีย์ เหลืองอร่าม), SawitreeSuwannasing (สาวิตรี สุวรรณสิงห์), PhanupatSoponwattanachai (ภาณุภัทร โสภณวัฒนาชัย), SiripornSuthaluang (สิริพร สุทธหลวง), SorayaJumpapun (โสรยา จำปาพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การจี้ไฟฟ้ารอบกระดูกสะบ้าในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า:การทดลองเชิงสุ่ม
       Patellar rim electrocautery reduce anterior knee pain after total knee arthroplasty; A randomized controlled trial
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MongkonLuechoowong (มงคล ลือชูวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสของแพทย์
       The Study of Factors Relative with the Medical Diagnosis of Leptospirosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JagapongNgernklan (จักรพงษ์ เงินกลั่น), Prapansak. Chaveerach (ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช), ArineeChatchawanchonteera (อารินี ชัชวาลชลธีระ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพของ Ion Generatorในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
       Efficacy of Ion Generator Against Bacteria and Fungi
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TanyapornHanond (ธัญพร หานนท์), YingritChantarasuk (ยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข), SupapornPuangpan (สุภาพร พวงพันธ์), Nareas Waropastrakul (นเรศ วโรภาสตระกูล), SuwinWongwajana (สุวิน ว่องวัจนะ), Rasana W. Sermswan (รศนา เสริมสวรรค์), SurasakdiWongratanacheewin (สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สภาวะสุขภาพช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
       Oral Health Status and Oral Health Care in Pediatric Patients with Congenital Heart Disease at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล), WiboonWeraarchakul (วิบูลย์ วีระอาชากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางการทำงานที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งทอ (แหอวน) จังหวัดขอนแก่น
       The Prevalence and Associated Factors of working Posture of Low Back Pain in the Textile Occupation (Fishing Net) In Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PetcharatKeawduangdee (เพชรรัตน์ แก้วดวงดี), WantanaSiritaratiwat (วัณทนา ศิริธราธิวัตร), Yodchai Boonprakob (ยอดชาย บุญประกอบ), Sawitri Wanpen (สาวิตรี วันเพ็ญ), Yupa Thavornpitak (ยุพา ถาวรพิทักษ์), Rungthip ( รุ้งทิพย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง หลังการให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลศรีนครินทร์:อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด
       Anesthesia Related to Reintubation after Planned Extubation Within 24 Hours after General Anesthesia in Srinagarind Hospital: Incidence and Risk Factors
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kanchana Uppan (กาญจนา อุปปัญ), WinitaJeerararuensak (วินิตา จีราระรื่นศักดิ์), LaksanawadeeChairatana (ลักษณาวดี ชัยรัตน์), ParindaPromkhote (ปริณดา พรหมโคตร์), WarapornChau-In (วราภรณ์ เชื้ออินทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดและควบคุมค่าความดันในถุงลมปลายท่อช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว จะช่วยลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของการเกิดอาการไม่สบายบริเวณกล่องเสียงและหลอดลม ภายหลังการระงับความรู้สึกด้วยไนตรัสออกไซด์ได้หรือไม่?
       Does the Continuous Monitoring and Regulation of the Endotracheal Tube Cuff Pressure Alone Decrease the Incidence and Severity of Postoperative Laryngotracheal Discomforts after Nitrous Oxide Anesthesia?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AkkharawatSinkueakunkit (อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ), OrnsiriSamantrakoon (อรศิริ สามัญตระกูล), Panaratana Ratanasuwan Yimyaem (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม), Cattleya Thongrong (คัทลียา ทองรอง), Kanjana Uppan (กาญจนา อุปปัญ), SujetanaPoomsawat (สุเจตนา ภูมิสวาสดิ์), WoranuchTaesiri (วรนุช แต้ศิริ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการดูแลรักษาเบาหวานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลทรายมูล
       The Outcome of Diabetes Care and Factors Associated With Poor Glycemic Control among Type 2 Diabetic Patients in Saimun Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PakasitOvatakanont (ปกาสิต โอวาทกานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       เภสัชจลนศาสตร์คลินิก และมุมมองของการตรวจติดตามระดับยา mycophenolate ในผู้ป่วยหลังได้รับการปลูกถ่ายไต
       Clinical Pharmacokinetics and Therapeutic Drug Monitoring Aspects of Mycophenolate in Post-Kidney Transplantation
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patcharaporn Sudchada (พัชราภรณ์ สุดชาฎา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Wrist Block สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
       Wrist Block for General Practitioners
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MalineeWongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการเล่นกอล์ฟ และแนวทางการป้องกัน
       Golf Injury and Precautions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WoraponTarasee (วรพล ทาราศรี), WannapaIshida (วรรณภา อิชิดะ), OrapinPasuriwong (อรพิน ผาสุริย์วงษ์), Orathai Tunkamnerdthai (อรทัย ตันกำเนิดไทย), Wilaiwan Khrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       มะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Prostate cancer in Srinagarind
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panya Tuamsuk (ปัญญา ท้วมสุข), Nongnuch Nonsrijun (นงนุช โนนศรีจันทร์), Kachit Pachirat (ขจิตร์ พาชีรัตน์), EkkarinChotikawanich (เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์), Jumphol Mitchai (จุมพล มิตรชัย), KamoltipBrown (กมลทิพย์ บราวน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Medical Innovation  
       การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์หุ่นใบหน้าจำลองปากแหว่งเพดานโหว่
       The Development of Medical Innovation of Cleft lip/Palate Face Models
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WannalopGovist (วัณณลภ โกวิท), KrisdaSimmalee (กฤษฎา สิมมะลี), BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น), SuteeraPradubwong (สุธีรา ประดับวงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.