ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2010 - December 31, 2010 (Volume 25, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 25, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุแบบขั้วเดียว
       Efficacy of Monopolar Radiofrequency Device on Cellulite Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KaewladaYupakorn (แก้วลดา ยุพกรณ์), OrnsiriAmornvittayachan (อรศิริ อมรวิทยาชาญ), MontreeUdompataikul (มนตรี อุดมเพทายกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
       The Results of Adult Asthmatics Care in the ๕๐th Anniversary of Mahavajiralongkorn Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PornthipJeamboonsri (พรทิพย์ เจียมบุญศรี), Pornthip Kaewsing (พรทิพย์แก้วสิงห์ ), SangpetKotpat (แสงเพชร โคตรภัทร์), PitukpongKompha (พิทักษ์พงศ์ คำภา), PiyathidaPrathumpet (ปิยะธิดา ประทุมเทศ), RungthipCharoensri (รุ่งทิพย์ เจริญศรี )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังโคน
       The Prevalence of Depression among Type 2 Diabetic Patients in PhangKhon Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiruneeSuppaso (พิรุณี สัพโส)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาตัวบ่งชี้ไกลโคซีเลชั่นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีพยาธิสภาพที่ไต
       Glycosylation index in type 2 diabetic patients with nephropathy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PimpaRatchawan (พิมพ์ภา ราชขวัญ), JindaratTrakulthong (จินดารัตน์ ตระกูลทอง), Wisut Kangwantrakul (วิสุทธิ์ กังวานตระกูล), LimthongPromdee (ลิ่มทอง พรหมดี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของบุหรี่ต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพปอดของนักศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
       Effect of Smoking on Physical Activity Level and Pulmonary Function of Vocational Students in Bangkok
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuwanneeJarungjitaree (สุวรรณี จรูงจิตรอารี), AnomaSantiworakul (อโนมา สันติวรกุล), NuananongChaipiyaporn (นวลอนงค์ ชัยปิยะ), SalilaCetthakrikul (สลิลา เศรษฐไกรกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       E - san Food Consumption of Elderly Patients with Bone and Joint Fracture Conditions in Udon Thani Hospital, Udon Thani Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnusornSanitchone (อนุสรณ์ สนิทชน), SuwaleeLowirakorn (สุวลี โล่วิรกรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งครรภ์ระหว่างการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ท่อนำไข่ ช่องท้อง และการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก : รายงานเบื้องต้น
       Comparison of Intrauterine Tuboperitoneal Insemination and Intrauterine Insemination on Pregnancy Rate : Preliminary Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SurangtipThangwijitra (สุรางค์ทิพย์ ตั้งวิจิตร), Supat Sinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์), KanokSeejorn (กนก สีจร), ThanidaPongsritasana (ธนิดา พงษ์ศรีทัศน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2
       The Effect Multimedia on Using Web-Based Learning with Cooperative Learning in Medical Photography Production II
แสดงชื่อผู้แต่ง
  DusadeeMusikpodoke (ดุษฎี มุสิกโปดก), SongpolOopachitakul (ทรงพล อุปชิตกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
       Assessment of customers satisfaction with 2007 graduates in Technology in Biomedical Communications Program of Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChongchareonMetta (จงเจริญ เมตตา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรับรู้ถึงอันตรายและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากยาฆ่าแมลงในดอกมะลิ และดอกพุดของชาวบ้านตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
       Hazard Perception and Preventive Performances o f Pesticide Applied to Jasmine and Gardenia of the Villagers Living in Sila Subdistrict, Muang district, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YupaThavornpitak (ยุพา ถาวรพิทักษ์), Kingkaew Kedkovit (กิ่งแก้ว เกษโกวิท), Prasert Thavondunstid (วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี ), Prasert Thavondunstid (ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ขนาดความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง และความผันแปรของรูปแบบการรวมเป็นหลอดเลือดดำพอร์ตัลในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Length, diameter and variation of types of portal vein formation in Northeastern Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WunneeChaijaroonkhanarak (วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์), Worawut Woraputtaporn (วรวุฒิ วรพุทธพร), Pattama Amarttayakong (ปัทมา อมาตยคง), JariyaUmka (จริยา อำคา), KamoltipBrown (กมลทิพย์ บราวน์), WanassananPannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), Malivalaya Namking (มะลิวัลย์ นามกิ่ง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การใช้รีคอมบิแนนท์ ฮิวแมน ที เอส เอ็ช ร่วมในการรักษามะเร็งไทรอยด์ชนิดดิฟเฟอเรนชิเอดเตด
       Recombinant Human TSH-Mediated Management of Differentiated Thyroid Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.