ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2008 - December 30, 2008 (Volume 23, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 23, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       รูปร่างลักษณะของอัณฑะของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ตัวเต็มวัย
       Morphological Features of the Testes of the Adult Liver Fluke, Opisthorchis viverrini
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SirilukWannaprapo (ศิริลักษณ์ วรรณปะโพธิ์), SmarnTesana (สมาน เทศนา), ChannarongArunyanat (ชาญณรงค์ อรัญนาถ), PipatpongKanla (พิพัฒน์พงษ์ แคนลา), WunneeChaijaroonkhanarak (วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร และการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
       Nutritional Status, Food Comsumption and Health Practice of Menopausal Women Attending Menopause Clinic, Srinagarind Hospital , Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanthapitchaSutchantho (กัณฐพิชชา สุดจันโท), SuwaleeLowirakorn (สุวลี โล่วิรกรณ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Pre-operative Information Needs for Cholangiocarcinoma Patients in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University,Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NgampitThanapaisal (งามพิศ ธนไพศาล), KalyaratSanpoch (กัลยารัตน์ แสนโภชน์), NimanongHupreechasat (นิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ), KhaimookOntisong (ไข่มุก โอนไธสง), WanichadaArmat (วะนิชดา อามาตย์), WanaratChinpan (วนารัตน์ ชิณพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราการออก ของบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2543 – 2549
       The Turnover Rate of Personnel of the Faculty of Medicine, Khon Kaen University since the Fiscal Years 2000 to 2006
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrisanaJaiboon (ปริศนา ใจบุญ), PrasitChiangnangarm (ประสิทธิ์ เชียงนางาม), DoungdawPratiparam (ดวงดาว ประทิพย์อาราม), PhanphetRoopanya (พานเพชร รู้ปัญญา)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยากันชักโดยผู้ป่วยรายงานโดยตรง
       Adverse Drug Reaction Monitoring to Antiepileptic Drugs by Patient Self Reports
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PiyanidaSenacom (ปิยนิดา เสนาคำ), NarumolJarernsiripornkul (นฤมล เจริญศิริพรกุล), VerawanUchaipichat (วีรวรรณ อุชายภิชาติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่อาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ ต่อปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Medical Students’ Opinions Regarding the Dormitory Security Problems and Their Solutions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WissanuKetroon (วิษณุ เกตรุน), NoppornVanaprasert (นพพร วรรณประเสริฐ), ChaiyaphatThawirujirote (ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์), TemsiriTansawat (เต็มสิริ ตันสวัสดิ์), NaiyanaThranthi (นัยนา ตรั่นถิ), BenjapornSathitkarnmanee (เบญจพร สาธิตการมณี), PimpornPankongsap (พิมพ์พร พันธุ์คงทรัพย์), PattapongKasesomboon (ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์), NarumonSinsupan (นฤมล สินสุพรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
       Prevalence and Factors Associated with Sufficient Physical Activity Among Medical Students in Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JittipongNarin (จิตติพงษ์ นรินทร์), TarapongTaravut (ธราพงศ์ ธราวุธ), TimapornSangkoumnerd (ธิมาพร สังกำเนิด), Timaporn Sangkoumnerd (ปรมัตถ์ ธิมาไชย), PornvareePakkaratho (พรวรี ปักการะโถ), PyathidaKuhirunyaratn (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์), NarumonSinsupan (นฤมล สินสุพรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวิเคราะห์ต่อปัญหาผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Analysis of Drug Product Defects in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PansuChumworathayi (ผันสุ ชุมวรฐายี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของบัวบกและมังคุดต่อกระบวนการหายของแผลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน
       Effects of Centella Asiatica Linn. and Garcinia Mangostana Linn. on The Healing of Dermal Wounds in Diabetic Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JiratNganlasom (จิรัฏฐ์ งันลาโสม), TundaSuttitum (ธัญดา สุทธิธรรม), DusitJirakulsomchok (ดุสิต จิระกุลสมโชค), AnuchaPuapairoj (อนุชา พัวไพโรจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่ได้รับการป้องกันทุติยภูมิในผู้ป่วยเด็กโรคไข้รูห์มาติคในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Factors Associated with Failure to Receive Secondary Prophylaxis of Rheumatic Fever Patients in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WiboonWeraarchakul (วิบูลย์ วีระอาชากุล), ManatPanamonta (มนัส ปะนะมณฑา), WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล), ArnkisaChaikitpinyo (อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549-2550
       Comparison of Teaching and Learning Process Assessment of Clinical Radiology among the Fifth Year Medical Students between 2006 and 2007, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JaturatKanpittaya (จตุรัตน์ กันต์พิทยา), PiyathidaKuhirunyaratn (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์), ChongchareonMetta (จงเจริญ เมตตา), MontienPesee (มณเฑียร เปสี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความน่าเชื่อถือของการวัดค่าความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง calcaneal quantitative ultrasound
       The Reliability of Calcaneal Quantitative Ultrasound in the Measurement of Bone Mineral Density
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuppasinSoontrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา), SukreeSoontrapa (สุกรี สุนทราภา), SakdaChaikitpinyo (ศักดา ไชกิจภิญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
       Assessment of Customer,s Satisfaction with 2006 Graduates in Technology in Biomedical Communications, Program of Khon Kaen University, Faculty of Medicine
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChongchareonMetta (จงเจริญ เมตตา), DusadeeMusikpodoke (ดุษฎี มุสิกโปดก), SongpolOopachitkul (ทรงพล อุปชิตกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การใช้ botulinum toxin ในการรักษา myofascial pain syndrome
       The Use of Botulinum Toxin in Treating Myofascial Pain Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NuttasetManimmanakorn (ณัฐเศรษฐ มนิมนากร), PreedaArrayawichanon (ปรีดา อารยวิชานนท์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โมโนโครนอล แอนติบอดี: เป้าหมายของการรักษามะเร็ง
       Monoclonal Antibody: Targeted Therapy of Cancer
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SirimasKanjanawart (ศิริมาศ กาญจนวาศ), WichittraTassaneeyakul (วิจิตรา ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       นัยทางคลินิกของการศึกษาตามวิธี ADVANCE ในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
       Clinical Implications of ADVANCE Blood Pressure Lowering Trial in Patients with Type 2 Diabetes
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupanimitTeekachunhatean (ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.