ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2002 - March 01, 2002 (Volume 17, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Case Report
Lagniappe in Medical History
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 17, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       การฉีดยาระงับปวด opioids เข้ากล้ามเนื้อเมื่อผู้ป่วยร้องขอ : ถึงเวลาที่จะคิดทบทวนใหม่ได้แล้ว
       Intramuscular Injection of Opioids as demand (prn) : A Time to Reconsider
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สื่อการสอนในรูปแบบ ซี เอ ไอ ช่วยในการสอนการฝึกหัดเจาะเลือด
       Efficacy of CAI as additional media for medical procedure training, a trial in blood collection procedure training
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VirojWiwanitkit (วิโรจน์ ไววานิชกิจ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาอัตราและเหตุผลของการเลื่อนผ่าตัดผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Cancellation on the Day of Surgery in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WimonratKrisanaprakornkit (วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ), DujduenTasanarong (ดุจเดือน ทัศนณรงค์), YinglakPanjawaranuwat (ยิ่งลักษณ์ ปัญจวรานุวัตร์), LaksanavadeeChairat (ลักษณาวดี ชัยรัตน์), SomyongSrichaipunha (สมยงค์ ศรีชัยปัญหา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเซลล์พยาธวิทยาโดยใช้สไลด์ประกอบเสียง
       A Study of Learning Achievement on Cytopathology using Sound Slide
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
       สำรวจคำสั่งการให้ยาระงับปวดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Survey of Postoperative Pain Management Orders at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       วิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์
       Assisted Reproductive Technology
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์), Kanok Seejorn (กนก สีจร), KriangkriPothanan (เกรียงไกร โพธานันท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ข้อดีและข้อด้อยของการตัดมดลูกทางหน้าท้องแบบทั้งหมดกับแบบบางส่วน
       Total versus subtotal hysterectomy : Risks and Benefits
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ก้อนเดี่ยวในปอด : การดูแลและรักษา
       Solitary Pulmonary Nodule : Evaluation and Management
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wipa Reechaipichitkul (วิภา รีชัยพิชิตกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ยาลดน้ำหนักในการรักษาโรคอ้วน
       Drug Therapy of Obesity
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChatlertPongchaiyakul (นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       รายงานผู้ป่วย Acute promyelocytic leukemia ที่มีภาวะ retinal detachment เมื่อเริ่มต้นวินิจฉัย
       A Case of Acute Promyelocytic Leukemia Presented with Retinal Detachment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Patcharee Komvilaisak (พัชรี คำวิลัยศักดิ์), AruneeJetsrisuparb (อรุณี เจตศรีสุภาพ), SuraponWiangnon ( สุรพล เวียงนนท์), PatanareePoungvarin (พัฒนารี พวงวรินทร์), BenjapornNithinavakarm (เบญจพร นิตินาวาการ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Lagniappe in Medical History  
       Joseph Lister และเทคนิคการปราศจากเชื้อ
       Joseph Lister and Aseptic Tecdhnique
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChaiyutThanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.