ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 04, 2003 - March 04, 2003 (Volume 18, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 18, Number 1)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีกล้องวิดิทัศน์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยจับถือกล้องวิดิทัศน์ (Adustable Telescopic Holder) ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองกับการใช้ผู้ช่วยผ่าตัดถือกล้องวิดิทัศน์
       Comparative Study Between the Conventional Endoscopic Cholecystectomy of Paient with Gall Stone using the Operative Assistants and Endoscopic Cholecystectomy using the new Innovated Adjustable Telescopic Holder
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panus Soponpong (พนัส โสภณพงษ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลปัญหาปวดเมื่อยของชาวบ้านในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
       Health Seeking Behavior for Musculoskeletal Pain of People in Chiang Yun District, Mahasarakham Province.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KingkaewKetkowit (กิ่งแก้ว เกษโกวิท), Witatjanposri (วิทิศน์ จันทรโพธิ์ศรี), jaruwan Chokkanapitak (จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ ), PornwipaDeesri ( พรวิภา ดีศรี), PrasertThavondunstid (ประเสริญ ถาวรดุลสถิตย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งกล่องเสียงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Laryngeal Cancer in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TeerapornRatana – anekchai (ธีรพร รัตนาเอนกชัย), Patravoot Vatanasapt (ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ), ThumnuArt-smart (ทำนุ อาจสมรรถ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       หลอดเลือดแดง Common Carotid : ตำแหน่งแตกแขนงที่ระดับกระดูกสันหลัง
       The Common Carotid Artery : Site of Bifurcation at the Vertebral Level
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WunneeChaijaroonkhanarak (วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์), ParichatPrachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาการใช้การตรวจแผ่นฟิล์มเลือดในการคัดกรองโรคฮิสโตพลาโมซิส แบบกระจายในผู้ป่วยโรคเอดส์ 50 ราย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
       Blood Smear Examination for Disseminated Histoplasmosis In 50 HIV Seropositive Patients in ChulalongKorn Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Viroj Wiwanikit (วิโรจน์ ไววานิชกิจ), ThepparathChaiwong ( เทพรัตน์ ไชยวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การพัฒนาและอนาคตของเพศศาสตร์
       The Development and Future of Sexuality
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kovit Compitak (โกวิท คำพิทักษ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความคืบหน้าของการศึกษาเซลล์ต้นตอของเอ็มบริโอ
       Update of study of embryonic stem cells
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChuchatKamollirt (ชูชาติ กมลเลิศ)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เราจะป้องกันมะเร็งได้อย่างไร
       How can we prevent cancer?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupatSinawat (สุพัชญ์ สีนะวัฒน์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความผันแปรทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงเอ็กเทอร์นอลของเส้นประสาทซุบพีเรียร์ลาริงเจียล: ในการผ่าตัดต่อมไทยรอยด์
       Antomical Variation of External Branch of Laryngeal Nerve: its Importance in Thyrodectomy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NantayaKunatippapong (นันทยา คุณาธิปพงษ์)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด: การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเลเซอร์ในห้องผ่าตัด หู คอ จมูก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ตอนที่ 2 )
       Role of Openpative Nurse: Nursing Care for Laser Patients in the ENT Operating Room,Srinagarind Hospital.(Part ll)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CharineePoommiweingsri (จาริณี ภูมิเวียงศรี)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       กลุ่มอาการ Prune Belly
       Prune Belly Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuwanneeWisanuyotin (สุวรรณี วิษณุโยธิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.