ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 04, 2003 - September 04, 2003 (Volume 18, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
CME Examination
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 18, Number 3)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       ลักษณะทางคลิกนิกและผลตรวจทางห้องปฎิบัติการในเด็กโรคลูปัส
       Clinical and laboratory manifestation of SLE in children
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuwanneeWisanuyotin (สุวรรณี วิษณุโยธิน), ApichatJiravuttipong (อภิชาต จิระวุฒิพงศ์), SukachartKirdpon (สุขชาติ เกิดผล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ในผู้ปกครองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
       Comparing The Depth Of The Knowledge Of Thalassemia Before And After Giving Education Among The Guardians Of Thalassemic Children
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Siri-ornPaholpak (ศิริอร พหลภาคย์), AruneeJetsrisuparb (อรุณี เจตศรีสุภาพ), DaruneeSangsahachat (ดรุณี สังสหชาติ), La-orPadtawaro (ละออ ปัดถาวะโร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ค่าปริมาตรอากาศหายใจในเด็กและวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสุขภาพแข็งแรง
       Spirometric Values in Healthy Northeast Thai Children and Adolescents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  OrataiTunkamnerdthai (อรทัย ต้นกำเนิดไทย), WilaiwanKhrisanapant (วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์), Tunda Suttitum (ธัญดา สุทธิธรรม), PanakapornWannanon (ปณคพร วรรณานนท์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็ง neuroblastoma ของเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Survival of children with neuroblastoma in srinagarind hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuraponWiangnon (สุรพล เวียงนนท์), SathapornNa Rajsima (สถาพร ณ ราชสีมา), AruneeJetsrisuparb1 (อรุณี เจตศรีสุภาพ), PatchareeKomvilaisak (พัชรี คำวิลัยศักดิ์), SupotKamsaad (สุพจน์ คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       กล้ามเนื้อ Accessory Abductor Digiti Minimi
       Accessory Abductor Digiti Minimi Muscle
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KowitChaisiwamongkol (โกวิท ไชยศิวามงคล), Wanchai Itarat (วันชัย อิฐรัตน์), WeerachaiKosuwan (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       โรคทางเดินหายในเฉียบพลันรุนแรง
       Severe Acute Respiratory Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakLoraka (สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
       Role of Operative Nurse in Total hip Replacement
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tongsuk Upachitr (ทองสุข อุปชิตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ปวดท้องเฉียบพลัน
       Acute Abdoment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThonguebUttaravichien (ทองอวบ อุตรวิเชียร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์เบื้องต้นด้วยคลื่นเสียความถี่สูง
       Introduction to Fetal Echocardiography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ratana Komwilaisak (รัตนา คำวิลัยศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
CME Examination  
       การศึกษาต่อเนื่อง
       CME
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ  
       Cytologic Diagnosis of Cryptococcus neoformans in HIV-positive patient
       Cytologic Diagnosis of Cryptococcus neoformans in HIV-positive patient
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KanjanavirokulN, SripaC, PuapairojA  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Myelodysplastic syndromes in Thailand : a retrospective pathologic and clinical analysis of 117 case
แสดงชื่อผู้แต่ง
  IntragumtomchaiT, PrayoonwiwatW, SwasdikulD, SuwanwelaN, ChaimongkolB, JootarS, ChansungK, ChancharuneeS, LeelasiriA, YoshidaY  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Contraceptive vaccine : new hope for the overcrowded world?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SinawatS  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Immediate Breast Reconstruction with Free TRAM Flap : A Case Report with a 10-year follow-Up and Radiological Imaging
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BowornsilpChowchuen, PrathanaChowchuen  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document

       Sensitisation to natural rubber Latex : an Epidimiological study of worker expose during tapping and glove manufacture in Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NChaiear, SSadhra, MJones, PCullinan, ISFoulds, PSBurge  
Untitled Document
  < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.