ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2003 - October 01, 2003 (Volume 18, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Editorials
Original Article
Review Article
Case Report
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 18, Number 4)
 
Untitled Document
Editorials  
       ภายในเล่ม
       Inside SMJ
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Original Article  
       การกดทับเส้นประสาท Supra scapular ที่บริเวณไหล่
       Suprascapular Nerve Entrapment Syndrome : A Literature Review and Case Report in Srinagarin Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SurutJianmongkol (สุรัตน์ เจียรณ์มงคล), WeerachaiKosuwon (วีระชัย โควสุวรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานเบื้องต้นความชุกของรอยแยกกระดูกที่ปกคลุมเส้นประสาท infraorbital จากศพดองของคนไทย
       The Prevalence of Infraorbital Canal Dehiscense in Thai Cadaveric Skull : A Preliminary Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KowitChaisiwamongkol (โกวิท ไชยศิลามงคล), WanchaiItarat (วันชัย อิฐรัตน์), PatravootVatanasapt (ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์), SanguansakThanaviratananich (สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ), SarisaRhumsaitong (ศริษา ร่มไทรทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       หลอดเลือดแดง superior thyriod ที่ออกจากหลอดเลือดแดง common carotid ในคนไทย : รายงาน 1 ราย
       The Superior Thyroid Artery Arising from the Common Carotid Artery in Thai : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NawapornTechataweewan (นวพร เตชาทวีวรรณ), YanyongToomsan (ยรรยง ทุมแสน), KittisakSripanidkulchai (กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       กล้ามเนื้อไบเซบเบรคิไอ 5 หัวในคนไทย : รายงาน 1 ราย
       Five Head of the Biceps Brachii Muscle in Thai : A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YanyongToomsan (ยรรยง ทุมแสน), NawapornTechataweewan (นวพร เตชาทวีวรรณ), KowitChaisiwamongkol (โกวิท ไชยศิวามงคล), KittisakSripanidkulchai (กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในผู้ป่วยมะเร็ง
       Hypercalcemia in Melignancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WinaiSirichativapee (วินัย ศิริชาติวาปี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การดูแลทารกพิการแต่กำเนิดแบบบูรณาการในมุมมองกุมารแพทย์
       Intregrated Care for Common Congenital Anomalies : The neonatologist's Perspective
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JunyaJirapradittha (จรรยา จิระประดิษฐา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       พันธุวิศวกรรมกับการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในศตวรรษที่ 21
       Genetic Engineering and Diagnosis of Genetic Disease in 21st Century
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RasanaWongratanacheewin (รศนา วงศ์รัตนชีวิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาของมะเร็งเมลาโนมาที่แพร่กระจายมาที่ช่องปอด
       Diagnostic Cytology of Metastatic Malignant Melanoma in Pleural Effusion : A case report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NipaKanjanavirojkul (นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล), NutchaPatarapadunkit (ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ), AnuchaPuapairoj (อนุชา พัวไพโรจน์), PunpetNoimay (พันเพชร น้อยเมล์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
งานวิจัยจากศรีนครินทร์สู่นานาชาติ  
       Appropiate Technology : Antenatal Care.
       Appropiate Technology : Antenatal Care.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Lumbiganon P.  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       The Role of Maternal Thyroid Hormone on the Development of Brushtail Possum, Trichosurus Vulpecula
       The Role of Maternal Thyroid Hormone on the Development of Brushtail Possum, Trichosurus Vulpecula
แสดงชื่อผู้แต่ง
  R.T. Gemmell, W. Buaboocha  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Different Ras Gene Mutational Frequencies in Thyroid Popillary Cacinomas in Japan and Thailand.
       Different Ras Gene Mutational Frequencies in Thyroid Popillary Cacinomas in Japan and Thailand.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Naito H, Pairojkul c, Kitahori y, Yane K, Miyahara H, Konishi N, Matsunaga T, Hiasa Y  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Variation in State Management of acute Myocardial Infarction in Five Countries
       Variation in State Management of acute Myocardial Infarction in Five Countries
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Heller, R. F., Lim, L. L., O’Connell, R. L., Atallah, A., Lanas, F., Joshi, p, Tatsanavirat, P  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Locallisation of Parasite Antigens and Inflammatory Responses in Expirimental Opisthorchiasis
       Locallisation of Parasite Antigens and Inflammatory Responses in Expirimental Opisthorchiasis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sripa B, Kaewkes S  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.