ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 01, 2004 - September 30, 2004 (Volume 19, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 19, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดในผู้ป่วยอายุน้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Cerebral Infarction in the Young in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  รัตนา นิลเพชร์พลอย, สมศักดิ์ เทียมเท่า, ทรงขวัญ ศิลารักษ์  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะมีบุตรยากเนื่องจากความผิดปกติของท่อนำไข่ในโรงพยาบาบศรีนครินทร์
       Tubal Infertility in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์, จิริชุดา ปัทมดิลก, กนก สีจร  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะครรภ์ไข่ปลาอุกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Molar Pregnancy in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบริการระงับปวดในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Pediatric Pain Service in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง, ปิยะพร บุญแสงเจริญ, วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       มุมอุโมงค์ที่กระดูกแข้ง และมุมงอเข่าที่เหมาะสมในการเล็งจุดเกาะของเอ็นไขว้หน้า
       Appropriate Tibial Tunnel Angle and Knee Flexion Angle for Aiming Femoral Insertion in Endoscopic Anterior Curciate Ligament Reconstruction
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เสริมศักดิ์ สุมานนท์, เพชรากร หาญพานิชย์, ธนรัตน์ จันทอุปฬี, สุรชัย แซ่จึง, วีระชัย โควสุวรรณ  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ErbB Protein Tyrosine Kinase : เป้าหมายใหม่ในการรักษามะเร็ง
       ErbB Protein Tyrosine Kinases : A Novel Target for Cancer Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การคุมกำเนิดฉุกเฉิน
       Emergency Contraception
แสดงชื่อผู้แต่ง
  โกวิท คำพิทักษ์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เซลล์ต้นตอจากเอ็มบริโอกับการรักษาโรคในระบบประสาท
       Embryonic Stem Cells in The Treatment of Neurodegenerative Disorders
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ชูชาติ กมลเลิศ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวะมีบุตรยากเนื่องจากสาเหตุฝ่ายชาย
       Male Infertility
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.