ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2007 - December 30, 2007 (Volume 22, Number 5)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Abstract of Paper presenting at KKU.Med.Schal.Academid Convention
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 22, Number 5)
 
Untitled Document
Abstract of Paper presenting at KKU.Med.Schal.Academid Convention  
       กองทุนชดเชยผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล : อีกองค์ประกอบหนึ่งของบริการทางการแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ แสดงชื่อผู้แต่ง
  ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Vascular Dysfunction in Metabolic Syndrome: The Role of Oxidant Stress
       Vascular Dysfunction in Metabolic Syndrome: The Role of Oxidant Stress
แสดงชื่อผู้แต่ง
  รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Atherothrombosis and Metabolic Syndrome: Alterations in Hemostasis
       Atherothrombosis and Metabolic Syndrome: Alterations in Hemostasis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  นันทรัตน์ โฆมานะสิน  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Evidence-Based Medicine in Orthopedics
       Evidence-Based Medicine in Orthopedics
แสดงชื่อผู้แต่ง
  รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Orthopedic Patient Centered Care
       Orthopedic Patient Centered Care
แสดงชื่อผู้แต่ง
  รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก
       แนวทางการดูแลรักษาการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Medical Complications in Elderly Gravida
       Medical Complications in Elderly Gravida
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพยาบาลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...เล่าสู่กันฟัง: การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
       Humanized Health Care…Story telling: Nursing Care for Cancer receiving Chemotherapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ตับอักเสบบี แนวทางการรักษาแบบองค์รวม
       Holistic Approach of Hepatitis B virus Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NarongKhuntikeo (ณรงค์ ขันตีแก้ว)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย: ความท้าทายของบุคลากรทีมสุขภาพ
       Pediatric palliative care: challenging for health care providers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เกศนี บุณยวัฒนางกุล  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
       การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
แสดงชื่อผู้แต่ง
  พิสมัย ยืนยาว  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Rhinosinusitis: How to Improve Outcome?
       Rhinosinusitis: How to Improve Outcome?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ, จามรี ธีรตกุลพิศาล  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บทบาทของอาหารและโภชนาการในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง
       Food, Nutrition and Chronic Kidney Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  พันเอก นายแพทย์ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       (เรื่องเล่า) การพยาบาล ผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์: ผู้ป่วยอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
       (เรื่องเล่า) การพยาบาล ผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์: ผู้ป่วยอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กิ่งเพ็ชร วงส์พิเชษฐ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Humanized Surgical Health Care
       Humanized Surgical Health Care
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ทองอวบ อุตรวิเชียร  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.. เล่าสู่กันฟัง
       การพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.. เล่าสู่กันฟัง
แสดงชื่อผู้แต่ง
  รุ่งทิวา ชอบชื่น  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Humanized Obstetric Care in Elderly Gravida: Down Syndrome Risk
       Humanized Obstetric Care in Elderly Gravida: Down Syndrome Risk
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ระบบสื่อสารและการเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์
       Picture Achieving and Communication System
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เพชรากร หาญพานิชย์, วัลลภ เหล่าไพบูลย์  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       Factors influencing computer game addiction in Khon Kaen University Demonstration school grades 7-9 students
       Factors influencing computer game addiction in Khon Kaen University Demonstration school grades 7-9 students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WiboonWeraarchakul (วิบูลย์ วีระอาชากุล), WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล), Supanut Weraarchakul (ศุภนัท วีระอาชากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ระดับความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
       ระดับความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วรรัตน์ กัจมาภรณ์, กิตติพงษ์ ดงแสง, กุลญาดา สมทรัพย์, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, ทศพล อารีจิตรานุสรณ์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น
       ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ธนิตา สุทธิชัยมงคล, ณัฐวัฒน์ อึ้งวิจารณปัญญา, ธนพล อุษณาวรงค์, ปุณพรรณ กมลมุนีโชติ, รัตนาพร จันประเทือง, สิตานัน ภานุนำภา  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของนักศึกษาระดับ ปวช. ในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
       ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของนักศึกษาระดับ ปวช. ในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ชลัช มิตรประชาปราณี, กานดา เชษฐสมบัติ, จิรนันท์ นามหย่อง, ชลิตา เมืองแก้ว, นงนภัส จิระวุฒินันท์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, กฤติยา โสมะเกษตรินทร์, กิตติศักดิ์ สุรประยูร, นุชวดี วันแก้ว, ภากรณ์ หอมจำปา, นุชวดี วันแก้ว, ภากรณ์ หอมจำปา, ไกรวุฒิ เลื่อมประเสริฐ  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การรับรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตนเอง ในระหว่างที่ศึกษาในชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2549
       การรับรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตนเอง ในระหว่างที่ศึกษาในชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2549
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ฐิติมา นาสมตึก, จุฬานันท์ วงษ์อำนวย, จักรพงษ์ วิทยาไพโรจน์, ชุลีพร ศิริใจชิงกุล, ณัฐพงศ์ ผลประดับเพ็ชร  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจผลงานวิจัยชนิด Routine to Research (R2R) และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในงานบริการวิสัญญี
       การสำรวจผลงานวิจัยชนิด Routine to Research (R2R) และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในงานบริการวิสัญญี
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมบูรณ์ เทียนทอง, ทิพยวรรณ มุกนำพร, ชัยชนะ สินเกื้อกูล, พุ่มพวง กิ่งสังวาล, มณีรัตน์ ธนานันต์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Ventilator-Associated Pneumonia in the Neonatal Intensive Care Unit, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompitPurachakueng (สมพิศ ปุราชะคึง), WattanaPhudthisawasdi (วัฒนา พุทธิสวัสดิ์), PatcharawalaiWethasak (พัชราวลัย เวทศักดิ์), SomboonChaichana (สมบูรณ์ ชัยชนะ), SaisamornPoldongnauk (สายสมร พลดงนอก)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย Hirschsprung’s disease ด้วยวิธีผ่าตัด Transanal endorectal pullthrough
       การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย Hirschsprung’s disease ด้วยวิธีผ่าตัด Transanal endorectal pullthrough
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุชาติ อารีมิตร, มณฑล เมฆอนันต์ธวัช, วินัย ตันติยาสวัสดิกุล  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Sea-Orchid project in Thailand: Current Evidence-base PraCTICE IN Prenancy and Childbirth
       Sea-Orchid project in Thailand: Current Evidence-base PraCTICE IN Prenancy and Childbirth
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MalineeLaopaiboon, PisakeLumbiganon, Jadsada Thinkhamrop, BunpodeSuwannachat, UsaneeSwadpanich  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเบื้องต้นจุดกำเนิดของหลอดเลือดดำปอร์ตัล
       Portal vein formation : A preliminary study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กิมาพร ขมะณะรงค์, สุภาวดี ธีระกุล, โกวิท ไชยศิวามงคล, สมศิริ รัตนสุวรรณ, มาลินี เกิดกุญชร, ธนรัฐ จันทอุปฬี, ปัทมา อมาตยคง  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การประดิษฐ์เครื่องหมุนจานอาหารสำหรับป้ายเชื้อแบคทีเรีย
       การประดิษฐ์เครื่องหมุนจานอาหารสำหรับป้ายเชื้อแบคทีเรีย
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุชาติ ยูระทัย, ภิรมณ์ พวงเงิน, ประจวบ ชัยมณี, ลำใย วงละคร  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       The agreement of histopathological findings of endometrial hyperplasia between curettage and hysterectomy at Srinagarind Hospital
       The agreement of histopathological findings of endometrial hyperplasia between curettage and hysterectomy at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SumathanaManeetab  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในโทรศัพท์สาธารณะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Bacterial contamination of public telephone in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กาญจนา นาถะพินธุ, เอมอร ปาสาทัง  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Outcome of cyclophosphamide for treatment of proliferative lupus nephritis in Thai children
       Outcome of cyclophosphamide for treatment of proliferative lupus nephritis in Thai children
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Rattapon Uppala, SuwanneeWisanuyotin  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Can a Home-Visit Invitation Increase Pap Smear Screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand?
       Can a Home-Visit Invitation Increase Pap Smear Screening in Samliem, Khon Kaen, Thailand?
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WadwilaiChalapati, BanditChumworathayi  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Analysis of adult Opisthorchis viverrini transcripts by 5 SAGE
       Analysis of adult Opisthorchis viverrini transcripts by 5 SAGE
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NoppornChutiwitoonchai, ChaisiriWongkham, SopitWongkham, Shen (Yen ), HuajunZheng, HuiXiong, GuopingZhao  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของการติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ.2549
       ความชุกของการติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ.2549
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กาญจนศรี สิงห์ภู่, สุกานดา อริยานุชิตกุล, กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง, จินตนา บุญจันทร์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดงานโดยใช้เทคนิคการสุ่มงานในงานเภสัชกรรม
       การวัดงานโดยใช้เทคนิคการสุ่มงานในงานเภสัชกรรม
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส, ผันสุ ชุมวรฐายี  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความชุกของเชื้อ Staphylococcus aureus ในโทรศัพท์มือถือของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       The study of prevalance of Staphylococcus aureus in health personal’s mobile phone of Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน, สายสมร พลดงนอก, วีระชัย โควสุวรรณ, ประกาย พิทักษ์, ประจวบ ชัยมณี  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Comparison of Prevalence of Diabetes between Rural and Urban Area in Thailand and Follow-up of People with Diabetes
       Comparison of Prevalence of Diabetes between Rural and Urban Area in Thailand and Follow-up of People with Diabetes
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Tueanjit Khampitak, KovitKhampitak, UbonCha-On, MasayukiIshine, KiyohitoOkumiya, KozoMatsubayashi  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       mRNA expression and localization of oxysterol binding protein in cholangiocarcinogenesis
       mRNA expression and localization of oxysterol binding protein in cholangiocarcinogenesis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PairojWechagama, WatcharinLoilome, Nisana N.Tepsiri, PuangratYongvanit  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของเด็กน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลนครขอนแก่น
       ความชุกของเด็กน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์และความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลนครขอนแก่น
แสดงชื่อผู้แต่ง
  อัมพร สวัสดี, วนันดร โกเมศ, ศาสตรา พิลาออน, สุดาวดี เบญจประยูรศักดิ์, สุริยา พิรชัย  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Dysmenorrhea in Thai Secondary School Students
       Dysmenorrhea in Thai Secondary School Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YaowapaChongpensuklert, SrinareeKaewrudee, SukreeSoontrapa, ChuanchomSakondhavut  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ลำดับการเข้าก่อนหลังของสัตว์ขาปล้องในซากหมูและการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
       ลำดับการเข้าก่อนหลังของสัตว์ขาปล้องในซากหมูและการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
แสดงชื่อผู้แต่ง
  นภาพร ศรีตะวานิช, ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, อัมพร แจ่มสุวรรณ, ยุพา หาญบุญทรง  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลา ณ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Work measurement by stopwatch technique in department of pharmacy service, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RatchadapornWisai, Piangpenchanatepaporn, PreeyaAreemitr, CheardchaiSoontornpas  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       The association between economic status and Diabetes in the community-dwelling elderly in Asia
       The association between economic status and Diabetes in the community-dwelling elderly in Asia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KiyohitoOkumiya, MasayukiIshine, KovitKhampitak, TueanjitKhampitak, UbonCha-On, KozoMatsubayashi  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก
       เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก
แสดงชื่อผู้แต่ง
  กมลรัตน์ ทองจันทร์, จันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญของมารดาที่มีบุตรตัวเหลือง ซึ่งได้รับการส่องไฟรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Maternal Stress and Coping in Neonatal Jaundice Treated with Phototherapy at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  บุษบา บุญกระโทก, รัตนา ทองรองกูล, ศิรินารถ ศรีกาญจนเพริศ, สุนทรี น้ำใจทหาร  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์ของภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิสมในประชากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       Prevalence of Metabolic syndrome in rural communities of Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ภาวการณ์ติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้: กรณีศึกษาแบบย้อนหลังในจังหวัดอุบลราชธานี
       ภาวการณ์ติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้: กรณีศึกษาแบบย้อนหลังในจังหวัดอุบลราชธานี
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์, ปริญญาภรณ์ หรินทรสุทธิ, ประสิทธิ์ เพ็งสา, สมาพร สิริลาภ, สรญา แก้วพิทูลย์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Combined effect of Hyaluronan and Subchondral Drilling Induced Articular Cartilage Repair in Rabbits
       Combined effect of Hyaluronan and Subchondral Drilling Induced Articular Cartilage Repair in Rabbits
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WanwisaSuwannalort, WiroonLaupattarakasem, PeerapolSukon, PrawitButudom, WanidaWungpai, PisamaiLaupattarakasem  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลา ณ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Work measurement by stopwatch technique in department of pharmacy service, Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RatchadapornWisai (รัชฎาพร วิสัย), , Piangpenchanatepaporn (เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร), Preeya Areemitr (ปรียา อารีมิตร), CheardchaiSoontornpas (เชิดชัย สุนทรภาส)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของหน่วยรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
       การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการของหน่วยรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ประชุมพร ผิวเหลือง, เกยูร พรมอ่อน, อุดมลักษณ์ อาจศิริ, บรรจง เขื่อนแก้ว, เพชรากร หาญพานิชย์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Cancer incidence in Khon Kaen, Thailand: a Geographic Information System (GIS)-based analysis
       Cancer incidence in Khon Kaen, Thailand: a Geographic Information System (GIS)-based analysis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SupotKamsa-ard, SuraponWiangnon, PakanantUsantia, PrasitpornMuenhut, BanchobSripa  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Expression and sequence analysis of the PRKAR1A gene in cholangiocarcinoma
       Expression and sequence analysis of the PRKAR1A gene in cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WatcharinLoilome, AnuchaPuapairoj, Em-ornPanomsri, NisanaNamwat, ChaisiriWongkham, KanokwanImtawil, PaiboonSithithaworn, MasanaoMiwa, HideyukiSaya, PuangratYongvanit  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Expression of Myristoylated Alanine-rich C Kinase Substrate (MARCKS) in Cholangiocarcinoma
       Expression of Myristoylated Alanine-rich C Kinase Substrate (MARCKS) in Cholangiocarcinoma
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnchaleeTechasen, WatcharinLoilome, NisanaNamwat, AnuchaPuapairoj, NarongKhuntikeo, MasanaoMiwa, PuangratYongvanit  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เอื้อมพร พิมดี, สุภาพิมพ์ พรหมพินิจ, มณีวรรณ ชวลิต, ดวงจันทร์ ชนะบุญ  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ผลกระทบกับโรงพยาบาลภายใต้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษา รพ.ศรีนครินทร์
       ผลกระทบกับโรงพยาบาลภายใต้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษา รพ.ศรีนครินทร์
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ชัยณรงค์ ทรงสังข์, รำพรรณ ภัทรนิตย์, วาสนา จันทะชุม  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       PRKAR1A as a Potential Target for Cholangicarcinoma Elucidated by RNA Interference Technique
       PRKAR1A as a Potential Target for Cholangicarcinoma Elucidated by RNA Interference Technique
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NisanaNamwat, WatcharinLoilome, AnchaleeTechasen, PuangratYongvanit  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       The correlation between biological factors of microbes in soil and some physicochemical properties of soil to the presence of Burkholderia pseudomallei.
       The correlation between biological factors of microbes in soil and some physicochemical properties of soil to the presence of Burkholderia pseudomallei.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhairatRoyros, ApichaiTuanyok, RungruangLertsirivorakul, SurasakdiWongratanacheewin, Rasana  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมได้รับจากเครื่องเอกซเรย์เต้านม โดยใช้แบบจำลอง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนเฉลี่ยที่ต่อมน้ำนมได้รับจากเครื่องเอกซเรย์เต้านม โดยใช้แบบจำลอง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ศิรินารถ ปริยชาตเกสร, เพชรากร หาญพานิชย์, ประชุมพร ผิวเหลือง, บรรจง เขื่อนแก้ว  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความดำบนภาพรังสี
       การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความดำบนภาพรังสี
แสดงชื่อผู้แต่ง
  บรรจง เขื่อนแก้ว, เพชรากร หาญพานิชย์, เดือนเพ็ญ ตรีศร, วันดี สร้อยสังหวาน  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินคุณภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรคทั่วไป ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       การประเมินคุณภาพและการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรคทั่วไป ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วิชัย วิชชาธรตระกูล, บรรจง เขื่อนแก้ว, ธานินทร์ ชินราช, พนม คำชาย, ธีรวัฒน์ สุภาวัฒนพันธ์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       No-fault Patient Compensation System: the Norwegian Model
       No-fault Patient Compensation System: the Norwegian Model
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PattapongKessomboon, SupasitPanarunothai, NusarapornKessomboon  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันรังสีรอบตัวรับภาพของเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้ชนิดซีอาร์ม
       การประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันรังสีรอบตัวรับภาพของเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้ชนิดซีอาร์ม
แสดงชื่อผู้แต่ง
  เพชรากร หาญพานิชย์, สมศักด์ สุภมาตย์, ชลธิชา เขียนนิลศิริ, วุฒิศักดิ์ บุญผ่องเสถียร, สุดธิดา บุญผ่องเสถียร  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       A Newly Limited Motion Laparoscope Holding Robot.
       A Newly Limited Motion Laparoscope Holding Robot.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KovitKhampitak, SirivitTaechajedcadarungri, WanpenUngpinitpong  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยวัณโรคปอดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยวัณโรคปอดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
แสดงชื่อผู้แต่ง
  สุภาพิมพ์ พรหมพินิจ, มณีวรรณ ชวลิต, เอื้อมพร พิมดี, ดวงจันทร์ ชนะบุญ  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Factors influencing computer game addiction in Khon Kaen University Demonstration school grades 7-9 students
       Factors influencing computer game addiction in Khon Kaen University Demonstration school grades 7-9 students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wiboon Weraarchakul, WilawanWeraarchakul, SupanutWeraarchakul  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.