ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 01, 2008 - June 30, 2008 (Volume 23, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 23, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       คุณค่าของการตรวจมิวเตชั่นของยีนธาลัสซีเมียชนิดเบต้า ในการวินิจฉัยก่อนคลอดโรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
       Value of Mutation Detection for Beta-thalassemia Genes in Prenatal Diagnosis of Severe Thalassemia Disease
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MethaSongthamwat (เมธา ทรงธรรมวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความแม่นยำในการทำนายน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สมการ Hadlock1 และสมการ Shepard
       Accuracy of Hadlock1 and Shepard Equation in Prediction of Intrauterine Fetal Weight
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JaitipRujanawech (ใจทิพย์ รุจนเวชช์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองภาวะทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์โดยใช้การวัดค่า Nuchal translucency และค่าทางชีวเคมีในโรงพยาบาลอุดรธานี
       Prevalence of Abnormal Prenatal Screening for Down Syndrome in Udonthani Hospital Using Nuchal Translucency and Biochemical Marker
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SrisudaSongthamwat (ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบริหารเวลาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Time Management in Final Year Medical Students, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PranomBuppasiri (ประนอม บุพศิริ), NapaLimratana (นภา หลิมรัตน์), KeawjaiThepsuthamarat (แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์), PuangpayomKeawpila (พวงพยอม แก้วพิลา), PisalMairiang (พิศาล ไม้เรียง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันน้ำนมผุในเด็กอายุ 6 – 30 เดือนในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Factors Associated with Dental Caries in 6-30 Month-old Children at well Baby Clinic, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WilawanWeraarchakul (วิลาวัลย์ วีระอาชากุล), WiboonWeraarchakul (วิบูลย์ วีระอาชากุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบด้วยวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่กับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังและการดมยาสลบ
       Comparison of Local, Spinal and General Anesthesia for Inguinal Herniorrhaphy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ParkpoomManositisak (ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาผลของการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยที่ถูกการกระทำรุนแรงทางเพศ ใน โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2550
       The Study of Management Results of the Service System for Survivors of Sexual Assault in Photharam Hospital During the Year 2005-2007
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonNunthanid (สมบูรณ์ นันทานิช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวินิจฉัยความผิดปกติของกระเพาะอาหารด้วย Ultrasound เปรียบเทียบกับ Upper GI study
       Sonographic Detection of Stomach Lesion Comparison with Upper GI Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompornYuanpun (สมพร ยวนพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับประชาชนที่ชุมชนสามเหลี่ยมในช่วงอายุเดียวกัน
       The Comparative Study of Quality of Life between the Medical Students and General Population in Samleam Community at the Same Age Group
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChatchaiAnusornteerakul (ชัชชัย อนุสรณ์ธีรกุล), KarnkawinPatharateeranart (การย์กวิน ภัทรธีรนาถ), ChutaratChaiweerapandej (จุฑารัตน์ ชัยวีรพันธ์เดช), PassawanRungsiprakarn (ภัสสร์วัลย์ รังสิปราการ), ManopKanato (มานพ คณะโต), NarumonSinsupan (นฤมล สินสุพรรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติการณ์ สาเหตุ และความสัมพันธ์ของอุบัติเหตุกับวัยและเพศ ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
       Incidence ,Causes and Relation to Age and Sex of Pediatrics Accidents Potharam General Hospital, Ratchaburi
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhayomUdomkam (พยอม อุดมคำ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ข้อบ่งชี้และผลการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโรงพยาบาลอุดรธานี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540-2549 : การศึกษาผู้ป่วยย้อนหลังจำนวน 84 ราย
       Indications and Visual Results of Penetrating Keratoplasty in Udonthani Hospital Between 1997 and 2006 : a Retrospective Review of 84 Cases
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ศิริวัฒน์ ไชยเอีย  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ไม่คาดคิดและวิสัญญีวิทยา
       Unexpected Cardiac Arrest and Anesthesia
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PolpunBoonmak (พลพันธ์ บุญมาก)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน
       Herb and Drug Interaction
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วิจิตรา ทัศนียกุล, WeerayaDumrongsakunchai (วีรยา ดำรงค์สกุลชัย), WongwiwatTassaneeyakul (วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.