ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2008 - March 30, 2008 (Volume 23, Number 1)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 23, Number 1)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความคงตัวทางเคมีและความปราศจากเชื้อของยาฉีดแกนไซโคลเวียร์สภาพแช่แข็ง
       Chemical Stability and Sterility of Frozen Ganciclovir Injections
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JanyaSrisangchun (จรรยา ศรีแสงจันทร์), ChedsadaNoppawinyoowong (เจษฎา นพวิญญูวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษา necrotizing fasciitis ย้อนหลัง 418 ราย ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ
       A Retrospective Review of 418 Cases of Necrotizing Fasciitis in Sisaket Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TossapornUthisan (ทศพร อุทธิเสน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีสิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2549
       Clinical Radiology Teaching and Learning Process Assessment among the Fifth Year Medical Students, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JaturatKanpittaya (จตุรัตน์ กันต์พิทยา), PiyathidaKuhirunyarat (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์), ChongchareonMetta (จงเจริญ เมตตา), MontienPesee (มณเฑียร เปสี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้เรื่องความปวดและทัศนคติต่อการบริการระงับปวดของบุคลากรทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Pain Knowledge and Attitudes Towards Acute Pain Service (APS) of Healthcare Providers in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PanaratanaRatanasuwan Yimyaem (พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม), MalineeWongsawasdiwas (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), WimonratSriraj (วิมลรัตน์ ศรีราช), WiradaChuechom (วิรดา เชื้อชม), ManeeratThananun (มณีรัตน์ ธนานันต์), PrakitChuechom (ประกิจ เชื้อชม), SupornKawsut (สุพร แก้วสุด), SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง), SudjaiBanthaothuk (สุดใจ บรรเทาทึก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาชีวสมมูลและเภสัชจลนศาสตร์ของยา sildenafil ในอาสาสมัครชายไทยที่มีสุขภาพดี
       Bioequivalence and Pharmacokinetic Study of Sildenafil in Healthy Thai Male Volunteers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SirimasKanjanawart (ศิริมาศ กาญจนวาศ), BunkerdKongyingyoes (บุญเกิด คงยิ่งยศ), DhanuGaysornsiri (ดนุ เกษรศิริ), PanotTangsucharit (ปณต ตั้งสุจริต), , Prapawadee Puapairoj (ประภาวดี พัวไพโรจน์), SudaVannaprasaht (สุดา วรรณประสาท), SiripornTiamkao (ศิริพร เทียมเก่า), WichittraTassaneeyakul (วิจิตรา ทัศนียกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดงานโดยใช้เทคนิคการสุ่มงานในงานเภสัชกรรม
       Work Measurement by Work Sampling Technique in Department of Pharmacy Service
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CheardchaiSoontornpas (เชิดชัย สุนทรภาส), RatchadapornSoontornpas (รัชฎาพร สุนทรภาส), PansuChumworathayi (ผันสุ ชุมวรฐายี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเวลามาตรฐานการทำงาน และการกำหนดอัตรากำลัง ในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Standard Time Study and Manpower Determination in the Outpatient Dispensing service at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PansuChumworathayi (ผันสุ ชุมวรฐายี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การพัฒนาคุณภาพงานบริการระงับปวดหลังผ่าตัดโดยใช้ผลงานระหว่างสถาบันเป็นเกณฑ์
       Institutional Benchmarking: A Tool to Improve Quality of Acute Pain Service
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MalineeWongswadiwat (มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์), SahattayaPaiboonworachart (สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ), WimonratSriraj (วิมลรัตน์ ศรีราช), LaddaWongpankamol (ลัดดา วงษ์พันธ์กมล), SuthanneeSimajareuk (สุธันนี สิมะจารึก), SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การสำรวจผลงานวิจัยประเภท Routine to Research (R2R) และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในงานบริการวิสัญญี
       A Survey of Routine to Research (R2R) and Research Utilization in Anesthesia Service
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonThienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง), ChaichanaSinkuakool (ชัยชนะ สินเกื้อกูล), Kingsangwal (พุ่มพวง กิ่งสังวาล), TippawanMuknumporn (ทิพยวรรณ มุกนำพร), ManeeratThananun (มณีรัตน์ ธนานันต์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของกระดูกงอก (osteophyte) บนลำกระดูกสันหลังของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       The Prevalence of Vertebral Osteophyte Formation in Northeast Thais
แสดงชื่อผู้แต่ง
  MalivalayaNamking (มะลิวัลย์ นามกิ่ง), MaleeBuranaurgsa (มาลี บูรณรักษ์), PolasakJeeravipoolvarn (พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ), ManutDeesart (มานัสต์ ดีสาสตร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เทคนิคการตรวจเต้านมโดยแมมโมกราฟฟี่
       Mammographic Technique from Mammography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrachumpornPewluang (ประชุมพร ผิวเหลือง), EimornMairiang (เอมอร ไม้เรียง), PattarapornDornsrijun (ภัทรพร ดรศรีจันทร์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิผลของขมิ้นชันร่วมกับยา Omeprazole เปรียบเทียบกับสูตรยามาตรฐาน (Triple Therapy) ในการรักษาโรคแผลเป๊ปติกและการกำจัดเชื้อ Helicobactor pylori
       Combination of Curcuma Longa and Omeprazole in the Treatment of Peptic-Ulcer Disease and H. pylori Eradication in Comparison to the Triple Therapy: A Controlled Clinical Trial
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhisittVejakama (พิสิษฐ์ เวชกามา), PiyathidaThongrong (ปิยะธิดา ทองรอง), ChuleekornLarvongkerd (ชุลีกร ลาวงศ์เกิด), TheerayuthJuntharaj (ธีรยุทธ์ จันทราช), SirilakMuanchart (ศิริลักษ์ เหมือนชาติ), NauvarutSingkum (นวรัตน์ สิงห์คำ), AnusornBoonsong (อนุสรณ์ บุญทรง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โครงการเปรียบเทียบยาระบายน้ำมันละหุ่งและเกลือฟอสเฟตใช้ในการเตรียมลำไส้ ก่อนการตรวจทางรังสีระบบทางเดินปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี
       Comparison between Castor Oil and Sodium Phosphates as the Oral Evacuants for Bowel Preparation before Intravenous Pyelography
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhanidaPanturat (พนิดา พันธุรัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       หลอดเลือดแดงโป่งพองหลายแห่งในศพดองหนึ่งรายของคนไทยอีสาน
       A Case of Multiple Aneurysms in Northeast Thailand Embalmed Cadaver
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KowitChaisiwamongkol (โกวิท ไชยศิวามงคล), YanyongToomsan (ยรรยง ทุมแสน), PanyaTuamsuk (ปัญญา ท้วมสุข), PorntipBoonruangsri (พรทิพย์ บุญเรืองศรี), SomsudaTeepsawang (สมสุดา ทีปสว่าง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       โรคทางรูมาติกที่เกิดกับผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากการรักษา
       Rheumatic Syndrome in Elderly Due to Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChingchingFoocharoen (ชิงชิง ฟูเจริญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ยา proton pump inhibitor ทางคลินิกในเด็ก
       Clinical Use of Proton Pump Inhibitors in Children
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PhisekYimyaem (ภิเษก ยิ้มแย้ม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การบิดขั้วของปีกมดลูก
       Adnexal Torsion
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KamonwanSaphan (กมลวรรณ สาพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.