ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
October 01, 2004 - December 01, 2004 (Volume 19, Number 4)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 19, Number 4)
 
Untitled Document
Original Article  
       ความรู้และความพึงพอใจในบทบาทและหน้าที่ของวิสัญญีพยาบาลภายหลังการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
       Evaluation of an ACLS Training Program for Nurse Anesthetis Aims at Role and Satisfaction
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SujettanaPoomsawat (สุเจตนา ภูมิสวาสดิ์), somyongSrichaipunha (สมยงค์ ศรีชัยปัญญา), PolpunBoonmak (พลพันธ์ บุญมาก), SuhattayaBoonmak (สุหัทยา บุญมาก)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของความพิการแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Prevalence of Congenital Anomalies at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThawalwongRatanasiri (ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ), PramintAnukollprasert (ประมินทร์ อนุกูลประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความน่าเชื่อถือของ Sign index ในการวินิจฉัยโรคกระดูกำพรุนของคอกระดูกต้นขา
       Diagnostic Reliability of the Singh Index : Femoral Neck Osteoporosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ศุภศิลป์ สุนทราภา, ปรารถนา เชาวน์ชื่น, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, สกรี สุนทราภา  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเพราะเชื้อได้ผลบวกจากปลายสายดูดเสมหะจากท่อช่วยหายใจเมื่อใช้ถุงมือปราศจากเชื้อในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Incidence of Positive Culture form Catheter Tip after Endotracheal Tube Suctioning Uning Disposable VS. Sterilized Reusable Gloves
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ดารณี ปราการกมานันท์, วราภรณ์ เชื้ออินทร์, ไกรวาส แจ้งสม, สมยงค์ ศรีชัยปัญหา, ปริณดา พรหมโคตร, วีรชัย โควสุวรรณ  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การควบคุมเบาหวาน การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะและเบาหนาวเข้าจอประสาทตาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
       Diabetic Control, Proteinnuria and Diabetic Retinopathy in Diabetes Clinic at Petchabun Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  วิกรม สุธีเวสารัช  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
       Risk Factors for Birth Asphyxiz In Kalasin Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  บรรพจน์ สุวรรณชาติ  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของภาวะเลือดจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Prevalence of Anemia in Pregnant Women at Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ThawalwongRatanasiri (ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ), ChutimaJareansinsuph (ชุติมา เจริญสินทรัพย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       การตรวจการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
       Neonatal Hearing Screening
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ขวัญชนก ยิ้มแต้  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การใช้ยาดิจ๊อกซินในเด็ก
       The use of Digoxin in Pediatrics
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ยุพาพร ปรีชากุล, พีรยา สมสะอาด  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การให้คำปรึกษาเพื่อการส่งเสริมและป้องกันกลุ่มอาการดาวน์
       Counseling for Promotion and Prevention of Down Syndrome
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       โรคทริคิโนสิส
       Trichinosis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรายงานผลการวินิจฉัยเซลล์วิทยาปากมดลูกด้วยระบบเบเทสดา(ตอนที่ 2)
       The Bethesda System for Cervical Cytology Report (Part II)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล  
Untitled Document
  < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.