ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 17, 1986 - September 17, 1986 (Volume 1, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 1, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       วัณโรคในเด็กและการตรวจสอบที่ช่วยในการวินิจฉัย
       Childhood Tuberculosis : Diagnostic Tests
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SriviengPairojkul (ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ), ChawalitPairojkul (ชวลิต ไพโรจน์กุล )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อิทธิพลของ Aflatoxin B1 ร่วมกับการขาดสารอาหารโปรตีนที่มีต่อหนู Hamsters ซึ่งมีพยาธิใบไม้ในตับ
       Effects of Aflatoxin B1 and Poor-Protein Diet In Hamsters Infected with Opisthorchis viverrini
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ViratVongsangnak (วิรัตน์ วงศ์แสงนาค), A.Busuttil (เอ. บูชุททิล), SmarnTesana (สมาน เทศนา), KovitPattanapanyasat (โกวิท พัฒนปัญญาสัตย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบผลก๊าซในเส้นเลือดฝอยระหว่าง วงจรวางยาสลบทูแอนด์โฟรและวงจรเมเปิ้ลสัน ดี
       To & Fro Versus Mapleson D Circuit – A Comparative Study of Capillary Blood Gas.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SunchaiTheerapongpakdee (สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี), PrapasriNilpiboon (ประภาศรี นิลพิบูลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การทำโคลโปสโคปในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Colposcopy in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Prasit Pengsaa (ประสิทธิ เพ็งสา), BanchongUdomthavornsuk (บรรจง อุดมถาวรสุข)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของยาระงับปวด Nalbuphine ต่อการหายใจ
       Respiratory Effcets of Intravenous Nalbuphine
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomboonTienthong (สมบูรณ์ เทียนทอง), WarapornThipayanate (วราภรณ์ ทิพยเนตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Motorcycle Accidents in KKU Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrayongTaksaphan (ประยง ทักษพันธุ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       บาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
       Motorcycle Injuries in KKU students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PrayongTaksaphan (ประยง ทักษพันธุ์ )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสาทหูพิการแต่กำเนิด
       Congenital Deafness
แสดงชื่อผู้แต่ง
  KrisnaLertsukprasert (กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Review Article  
       สมุนไพรไทยที่ใช้ขับปัสสาวะและขับนิ่ว
       Thai Herbal Medicines for Diuresis and Kidney Stone Treatment.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SontayaSimasathiansophon (สนธยา สีมะเสถียรโสภณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Innovation  
       สายคล้องกันเท้าตกแบบใหม่
       A Newly Designed Ankle Sling
แสดงชื่อผู้แต่ง
  NalintipTamnanthong ( นลินทิพย์ ตำนานทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.