ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 17, 1989 - June 17, 1989 (Volume 4, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Case Report
Specaial Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 4, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       ลำไส้กลืนกันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Intussusception in Srinagarind Hospital : A review of six-year period
แสดงชื่อผู้แต่ง
  JaturatKanpittaya (จตุรัตน์ กันต์พิทยา), WatitWatanasupt (วาทิต วัฒนศัพท์), JitjaroenChaiyakum (จิตเจริญ ไชยาคำ), EimornMairiang (เอมอร ไม้เรียง), VallopLaopaiboon (วัลลภ เหล่าไพบูลย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การวัดระดับฟรีธัยร็อกซินฮอร์โมนโดยวิธี RIA ในคนปกติและในหญิงมีครรภ์ปกติ
       Measurement of Serum Free Thyroxine by RIA in Normal Populations and During Pregnancy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WasanaLueprasitsakul (วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล), PichaiLueprasitsakul (พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล), PanaddaBangprathaiya (ปนัดดา บางพระไทยา), PenpunBhuripanyo (เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของ Indomethacin ในผู้ชายที่มีสเปอร์มน้อยกว่าปกติ : รายงานเบื้องต้น
       Effect of long acting indomethacin on oligospermic patients : Preliminary report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  UthaiTanslaruk (อุทัย ตัณศลารักษ์), MontienPuntumetakul (มณเฑียร พันธเมธากุล), KanokSeejorn (กนก สีจร), ThanidaSrisith (ธนิดา ศรีสิทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การบาดเจ็บกระดูกใบหน้าหักในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Maxillofacial Injuries in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BowornsilpChowchuen (บวรศิลป์ เชาว์ชื่น), PrayongTaksaphan (ประยง ทักษพันธุ์), RonachaiKomthong (รณชัย โคมทอง)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ลักษณะทางคลินิกของผู้คลอดทารกพิการ ชนิดไม่มีกระโหลกศรีษะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัญหาในการดูแลรักษา
       Clinical Characteristics of Pregnant Women with Anencephalic Fetuses In Srinagarind Hospital and Problems in Management
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YuthapongWerawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โรคไข้รูมาติกในผู้ใหญ่ : การศึกษาย้อนหลังถึงลักษณะทางคลินิก ในผู้ป่วย 21 ราย
       Acute Rheumatic Fever in Adults : A Retrospective Clinical Analysis of 21 patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  RatanavadeeNanagara (รัตนวดี ณ นคร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โครงการวิจัยเรื่อง : การประเมินผลการ วางแผนครอบครัวของสตรีที่มีบุตรแล้วใน เขตชนบทอีสาน
       Evaluation family planning of married women who have child in rural area
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PontipKompor (พรทิพย์ คำพอ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ความร่วมมือของประชาชนในชนบทเกี่ยวกับ สุขภาพจิตของเยาวชน Community participation about The Youth Mental Health
       Community participation about The Youth Mental Health
แสดงชื่อผู้แต่ง
  A.Ratanasiri (อมรรัตน์ รัตนสิริ), C.Klomjit (ฉันทนา กล่อมจิต), C.Methapat (ชิงชัย เมธพัฒน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Case Report  
       การตั้งครรภ์ที่รังไข่ – รายงานผู้ป่วย 1 ราย
       Ovarian Pregnancy – A Case Report
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SugreeSuntrapa (สุกรี สุนทราภา), AnuchaPuapairoj (อนุชา พัวไพโรจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานผู้ป่วย heat stroke 4 ราย
       Heat Stroke : Report of 4 Cases
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotomongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล), SirilakKenguragarn (ศิริลักษณ์ เก่งสุรการ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Specaial Article  
       แบบสอบถามสุขภาพ : ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคกายและโรคจิต แสดงชื่อผู้แต่ง
  สมทรง ศุภศิลป์, บัวลอง ชินอ่อน  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.