ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
July 17, 1990 - September 17, 1990 (Volume 5, Number 3)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Specaial Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 5, Number 3)
 
Untitled Document
Original Article  
       การยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกหนูขาวโดย Tamoxifen และ Oestradiol
       Inhibition of rat Myometrial Contraction by Tamoxifen and Oestradiol
แสดงชื่อผู้แต่ง
  อมรา วินิจสานันท์  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       หอยที่ใช้เป็นอาหารและเป็นตัวนำโรคพยาธิในจังหวัดขอนแก่น
       Edible mollusc, the intermediate host of helminths in Khon Kaen Province, Thailand.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SuchartPariyanonda (สุชาติ ปริยานนท์), SmarnTesna (สมาน เทศนา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       คุณภาพและความคงตัวของ Paracetamol Syrup ที่ผลิตในโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       Quality and Stability of Paracetamol Syrup Produced in North-eastern Hospitals
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChantanaAromdee (ฉันทนา อารมย์ดี), SuthepWaiyakrutta (สุเทพ ไวยครุฑธา), ManitSirichaiboonwat (มานิต ศิริไชยบูลย์วัฒน์), ChanchaiSathapan (ชาญชัย ศรัทธาพันธ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่เกิดนอก โรงพยาบาลในผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Adult Community-acquired Bacterial Meningitis in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล), SuthipunJitpimolmard (สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       Amyotrophic Lateral Sclerosis ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Amyotrophic Lateral Sclerosis in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  VerajitChotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของยาเม็ด Trimethoprim-Sulphamethoxazole ที่วางจำหน่าย
       Comparison of in in vitro Evaluation of Commercially Available Trimethoprim-Sulphamethoxazole Tablets.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SumonSakolchai (สุมน สกลไชย), DetponPreechakoon (เดชพล ปรีชากูล), PrayoonTanomsith (ประยูร ถนอมสิทธิ์), SutthineeKomkai (สุทธินี คมคาย), SuthepWiyakrutta (สุเทพ ไวยครุฑธา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       มะเร็งหลอดอาหาร ปัญหาที่พบไม่บ่อยนักของภาคอีสาน
       Esophageal carcinoma : Uncommon disease in the Northeasthern of Thailand
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompopPrathanee (สมภพ พระธานี), CherdchaiTontisirin (เชิดชัย ตันติศิรินทร์), ChusakKuptarnond (ชูศักดิ์ คุปตานนท์), NopadolTongsopit (นพดล ทองโสภิต)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารสกัดด้วยเมทานอลจากสมุนไพรเกล็ดปลาช่อนต่อพฤติกรรมของหนูขาว
       Behavioral effects of dried methanolic extract from Desmodium pulchellum in rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  มุกดา จิตต์เจริญธรรม, ปริญญา ธีรมงคล  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Specaial Article  
       แนวทางปฏิบัติของแพทย์ต่อผู้ป่วยคดี
       General Practice with the Crime Related Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sombattriamjangarun (สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.