ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 17, 1990 - June 17, 1990 (Volume 5, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Original Article
Innovation
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 5, Number 2)
 
Untitled Document
Original Article  
       การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับทางเพศ การเจริญพันธุ์ และ การคุมกำเนิดในวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนอาชีวในจังหวัดขอนแก่น
       KAP Study About Sex, Reproduction and contraception in The Teenagers : Case study in Khon Kaen Vocational Students.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  ChuanchomSakondhavat (ชวนชม สกนธวัฒน์), ManopKanato (มานพ คณะโต), PichetLeungtonkum (พิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ), ChusriKuchaisit (ชูศรี คูชัยสิทธิ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การตกไข่ครั้งแรกในสตรีหลังคลอด
       Return of ovulation at first post partum visit
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YuthapongWerawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล), DaruneeJintakanon Jarernsiri (ดรุณี จินตกานนท์ เจริญศิริ), ArawanBokum (เอรวรรณ บ่อคำ), PattamavadeePinitsoontorn (ปัทมาวดี พินิจสุนทร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การเปรียบเทียบต้นทุนที่แท้จริงของกระบอกฉีดยาชนิดแก้วกับชนิดพลาสติก
       THE TRUE COST OF RECYCLE SYRINGE COMPARED WITH DISPOSABLE SYRINGE AT SRINAGARIND HOSPITAL
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WeerachaiKosuwon (วีระชัย โควสุวรรณ), PensriKosuwon (เพ็ญศรี โควสุวรณ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราคริบโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนในผู้ใหญ่
       Cryptococcal meningitis in adults
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Verajitchotmongkol (วีรจิตต์ โชติมงคล), SuthipunJitpimolmard (สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การรักษาทางศัลยกรรมสำหรับภาวะมีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด
       Surgical Treatment of Empyema Thoracis
แสดงชื่อผู้แต่ง
  CherdchaiTontisirin (เชิดชัย ตันติศิรินทร์), SompopPrathanee (สมภพ พระธานี), KachritPacherat (ขจิตร์ พาชีรัตน์), ChusakKuptanon (ชูศักดิ์ คุปตานนท์), AmornSuwannimitr (อมร สุวรรณนิมิตร)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในบุคลากรทางการแพทย์
       Prevalence of Hepatitis B Virus Markers in Medical Personnel
แสดงชื่อผู้แต่ง
  YupaUrwijitaroon (ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ), PisakeLumbiganon (ภิเศก ลุมพิกานนท์), MalineeLaopaiboon (มาลินี เหล่าไพบูลย์), SujaritWankahard (สุจริต ต วังคะฮา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       โมเดลทางทฤษฎีของโดปามีน ดี-1 รีเซพตอร์
       HYPOTHETICAL MODELS OF DOPAMINE D-1 RECEPTOR
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SumonSakolchai (สุมน สกลไชย), David E. Nichols  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินความครอบคลุมของ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์ และนครราชสีมา พ.ศ. 2532
       Evaluation of immunization coverage in Burirum, Surin and Nakornrajasima Province, 1989
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomsakNilapun (สมศักดิ์ นิลพันธุ์), SompoteBovornsin (สมโพธิ บวรสิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ออร์โทปิดิกส์
       Computer Assisted Instruction in Orthopaedic Subjects
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SakdaChaikitpinyo (ศักดา ไชกิจภิญโญ), SuppasinSootrapa (ศุภศิลป์ สุนทราภา), ChanintrMachakkanukrauh (ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
Innovation  
       ไม้ยันรักแร้บุรีรัมย์
       BURIRAM AXILLARY CRUTCHES
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SomphopPantukosit (สมภพ พันธุโฆษิต), SanchaiOrkprakone (สัญชัย ออกประโคน)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.