ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Passissue Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
April 16, 1996 - June 16, 1996 (Volume 11, Number 2)
Untitled Document
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Select category below to view articles.
Research Article
Instruction : To see an article click it's <Full text> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link

Articles in Pastissues (Volume 11, Number 2)
 
Untitled Document
Research Article  

       Endovascular Stenting for Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm Endovascular Stenting for Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm
แสดงชื่อผู้แต่ง
  S.M.Andrews  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       รายงานผู้ป่วย : Kawasaki disease with gallbladder hydrops
       Kawasaki disease with gallbladder hydrops Report of a Case
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PopKosalaraksa (ภพ โกศลารักษ์), PagakrongLumbiganon (ผกากรอง ลุมพิกานนท์), PensriKosuwon (เพ็ญศรี โควสุวรรณ), ArnkisaChaikitpinyo (อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การเปลี่ยนแปลงของระดับอิมมูโนโกลบูลินในซีรัมของลิงเสมที่ได้รับมอร์ฟีนเป็นระยะเวลานาน
       Changes in Serum Immunoglobulin Levels Among Cynomolgus Monkeys with Long Term Morphine Treatment
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wannapa S.Ishida (วรรณภา อิชิดะ), SuchindaMalaivijitnond (สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์), TakafumiIshida (ทาคาฟูมิ อิชิดะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เครื่องมือสำหรับการควบคุมคุณภาพ การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรคในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรส่วนท้องถิ่น
       Tool for Quality Control of Tuberculosis Sputum Smear Examinaiton in Peripheral Laboratories.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompongSrisaenpang (สมพงษ์ ศรีแสนปาง), MaartenElink Schuurman, SomdejPinitsoontorn (สมเดช พินิจสุนทร), ChingchaiMethapat (ชิงชัย เมธพัฒน์), SamaiKungsaworn (สมัย กังสวร), PichetLeelapanmetha (พิเชฎฐ์ ลีละพันธ์เมธา)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       เครื่องมือสำหรับการนิเทศการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชน
       Tool for Supervision of Screening for Tuberculosis Patients in District Hospitals.
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SompongSrisaenpang (สมพงษ์ ศรีแสนปาง), MaartenElink Schuurman, SomdejPinitsoontorn (สมเดช พินิจสุนทร), AroonChirawatkul (อรุณ จิรวัฒน์กุล), SamaiKungsaworn (สมัย กังสวร), KriangsakVaeteewootacharn (เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       รูปแบบของการให้บริการ : เส้นทางสู่การดูแลทางจิตเวช
       Service Model : The Pathway to Psychiatric Care
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TeerakiatJareonsettasin (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินปัญหาทางการสื่อความหมายในผู้ป่วยเพดานโหว่
       Assessement of communication problems in cleft palate
แสดงชื่อผู้แต่ง
  BenjamasPrathanee (เบญจมาศ พระธานี)  
Untitled Document
  < Abstract > < PDF >  
Untitled Document
 
Please select an available year below to view the archive online issue
 
1980S:
-
-
-
-
-
-
1990S:
2000S:
2010S:
2020S:
-
-
-
-
-
-
-
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.