ข้อมูลผู้แต่งภายในวารสารศรีนครินทร์เวชสาร
     
 

A Publication of the faculty of Medicine, Khon Kaen University
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
::.. Header to link ..::
 
  Welcome
::..Sub Login..::
User Name
Password
For got your password?
User Online
Member 0
Guest 63
 
Counters
To Day 517
Week 6258
Month 42256
Year 2000576
All (Since 2007-06-11) 14071871
 
Article Statistics
Read 3168388
Download 3266705
 
Language
English
Thai
 
 
Main Menu
      About SMJ
      Subscription
      Contact Information
      Instruction for Authors
      How to Advertise
      Popular Article
      Help
 
แนะนำฉบับล่าสุด
 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความลงในศรีนครินทร์เวชสาร

คำแนะนำทั่วไป

ศรีนครินทร์เวชสารตีพิมพ์บทความ 7 ประเภทคือ

1.  นวัตกรรมทางการแพทย์ (medical innovation) เป็นรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือดัดแปลงแนวความคิดหรือวิธีการผ่าตัดใหม่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์ได้

2.  นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) เป็นรายงานผลการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน  (ไม่เกิน 10 หน้า A4)

3.  รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผลการศึกษาจากผู้ป่วย มีบทสรุปเสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ไม่เกิน 7 หน้า A4)

4.  บทฟื้นฟูวิชาการ (review article) เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และมีบทสรุปวิจารณ์ และไม่ควรเกิน 15  หน้า  หน้า A4  (มีทั้งแบบ ปกติ และ special issue เหมาเล่ม)  บรรณาธิการอาจขอให้ออกข้อสอบ CME เรื่องละ 5 ข้อ ด้วย

5.  บทสัมมนา-ประชุมวิชาการ (conference-symposium) เป็นบทความที่รวบรวมจากผลการประชุมวิชาการ การสัมมนาพยาธิ-คลินิกและการประชุมอื่นๆ ที่น่าสนใจ (เฉพาะ special issue)

6.  จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) ได้แก่จดหมายที่เขียนวิจารณ์เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์แล้ว หรือแสดงผลงานทางวิชาการที่ต้องการเผยแพร่อย่างย่อๆ ความยาวไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ และมีเอกสารอ้างอิงประกอบด้วย

วิธีการส่งต้นฉบับ

F         ผู้นิพนธ์ทุกคนต้องลงนามในจดหมายแจ้งความจำนงที่จะตีพิมพ์ถึงบรรณาธิการ และต้องระบุว่าต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ให้ส่งต้นฉบับจำนวน 3 ชุด  ถึง บรรณาธิการศรีนครินทร์เวชสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 หรือส่งเป็นไฟล์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ที่ csompo@kku.ac.th

F     บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้วควรส่งเป็นไฟล์ที่ save ในแผ่น CD โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ ไฟล์รูปภาพให้ save เป็น .jpg หรือ .tif

F         คณะบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่อง

F         เรื่องที่ตีพิมพ์แล้วเป็นสมบัติของศรีนครินทร์เวชสารซึ่งเป็นผู้สงวนสิทธิ์ทุกประการ

F     ข้อความและความคิดเห็นในเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นของผู้เขียนซึ่งคณะบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย ผู้รับผิดชอบบทความจะเป็นผู้ได้รับการติดต่อเมื่อมีเรื่องแจ้งหรือสอบถามในกรณีที่มีการแก้ไข และรับสำเนาเรื่องตีพิมพ์แล้วจำนวน 20 ชุด

 

การเตรียมต้นฉบับ

       ต้นฉบับให้เตรียมตามรูปแบบที่วารสารนี้กำหนดเท่านั้น โดยให้ทำตาม Instruction for authors (download ได้จากเวปไซต์ http://www.smj.ejnal.com/e-journal/journal/index.php หรือใช้ต้นแบบจากตัวอย่างที่ให้ไว้ (sample copy) ต้นฉบับให้พิมพ์ในกระดาษ ขนาด 8 1/2 นิ้ว x 11 นิ้ว (A4) พิมพ์หน้าเดียว เว้นขอบทุกด้านประมาณ  1 นิ้ว Fonts: Angsana New 16, พิมพ์ห่างบรรทัด 1.5 (1.5 line spacing) . ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ บทคัดย่อจะต้องประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายสอดคล้องกัน ตัวสะกดภาษาไทยให้อิงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2547

 

โดยมีเนื้อหาเรียงตามลำดับดังนี้

1. ชื่อเรื่อง

ตัวอย่าง        การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สื่อการสอนในรูปแบบ ซี เอ ไอ ช่วยในการสอนการฝึกหัดเจาะเลือด

Efficacy of CAI as Additional Media for Medical Procedure Training, a Trial in Blood Collection Procedure Training

                      ชื่อเรื่องควรสื่อความหมายมากที่สุดโดยใช้คำน้อยที่สุด และต้องตรงกันระหว่างไทยกับอังกฤษ

 

2. ชื่อผู้แต่ง

สถาบันที่ผู้เขียนสังกัดขณะทำวิจัย ไม่ต้องใส่ยศ คำนำหน้า ตำแหน่ง หรือปริญญา สามารถใส่เครื่อง * เพื่อบ่งถึงผู้เขียนหลักที่รับผิดชอบโต้ตอบบทความ

ตัวอย่าง  ศุภศิลป์ สุนทรภา1 *

1ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. บทคัดย่อ

       งานตีพิมพ์ทุกประเภทจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ยกเว้นบทสัมมนาและจดหมายถึงบรรณาธิการ  โดยมีจำนวนไม่เกิน 250 คำ โดยให้เขียนในลักษณะ structured abstract ประกอบด้วยแต่ละส่วนดังนี้

       A. หลักการและวัตถุประสงค์ (Background and Objective)

       B. วิธีการศึกษา (รูปแบบการศึกษา,  สถานที่ศึกษา, ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง, การรักษา, การวัดผล) (Methods, Design, Setting, Population and Samples, Intervention, Measurements)

       C. ผลการศึกษา (Results)

       D. สรุป (Conclusions)

4. เนื้อหา (Main text) ประกอบด้วย

            A. บทนำ (Introduction) มีการอ้างถึงปัญหา ความรู้ที่ยังขาด และวัตถุประสงค์ หรือสมมติฐานของการวิจัย ให้เขียนในรูปแบบบรรยายความ ไม่ให้เขียนเป็นข้อๆ เหมือนเขียนเอกสารโครงการวิจัย  เขียนรวมอยู่ในบทนำเป็นย่อหน้าเดียว

       B. วิธีการศึกษา (Methods) ระบุถึง รูปแบบการวิจัย ประชากรศึกษา วิธีการเลือกตัวอย่าง วัสดุ สารเคมี  วิธีการวัดผล การวิเคราะห์ตัวอย่าง มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะเข้าใจ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ

       C. ผลการศึกษา (Results)  การนำเสนอผลการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสม ในเนื้อเรื่อง ในตาราง หรือในรูปภาพ  โดยตารางและรูปภาพควรมีรวมกันไม่เกิน 7 ชิ้น  ควรมีนัยสำคัญทางสถิติกำกับ  ในตารางหรือภาพควรมีคำอธิบายกำกับ และต้องกล่าวอ้างถึงตารางหรือภาพในเนื้อความ

       D. วิจารณ์ (Discussion)    อภิปรายการทดลองของตัวเองในบริบทของความรู้ที่มีในสาขาวิชานั้น  ไม่นำเสนอผลการทดลองซ้ำอีก  นำเสนอการวิเคราะห์ตั้งสมมุติฐาน มีการอ้างอิงครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม

       E. สรุป (Conclusion)

       F. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

       G. เอกสารอ้างอิง (References)

       H. ตาราง (Table)*

       I. ภาพ (Figure)* ให้จัดเตรียมแยกต่างหากจากเนื้อหา

       J. คำบรรยายภาพ (Figure legends)

* ตารางและรูปภาพรวมกันแล้วไม่เกิน 7 ชิ้น

5. ใบนำส่งบทความ (title page)

          ประกอบด้วยชื่อเรื่องไทย-อังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน คุณวุฒิสูงสุด สถาบัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail ของผู้รับผิดชอบทบความ ที่ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อได้ และ key words 3 ถึง 5 คำ ภาษาใดก็ได้

6. ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม

          สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลองต้องระบุให้ชัดเจนในส่วนวิธีการ (Methods) ว่าโครงการวิจัยได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจำสถาบันที่ทำวิจัยนั้นๆ กองบรรณาธิการอาจขอหลักฐานพิจารณาในกรณีที่จำเป็น

7. ภาพประกอบ (Figure) และตาราง

       - ภาพจัดเตรียมในแบบไฟล์นามสกุล jpg หรือ tif  โดย save ไฟล์ที่มีความละเอียดสูง (300 dpi ขึ้นไป) ให้อ่านได้ชัดเจน

- ไม่ควรใช้ตารางหรือรูปภาพที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน  ไม่ควรมีตารางหรือภาพที่ไม่มีความจำเป็นซึ่งสามารถอธิบายได้ดีในเนื้อเรื่อง

- ควรให้รูปภาพหรือตารางสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายโดยตัวมันเอง และควรมีคำอธิบายที่เพียงพอที่ช่วยในการอ่าน  ให้จัดเตรียมแยกต่างหากจากบทความ  ควรมีการแสดงนัยสำคัญทางสถิติกำกับด้วยเครื่องหมาย * (<0.05) ในตารางหรือภาพ

- ตารางและรูปภาพให้ใช้เลขอารบิกนำเสนอตามลำดับก่อนหลัง และต้องมีการกล่าวอ้างถึงในเนื้อความ  กรณีที่มีรูปภาพหนึ่งๆมีภาพย่อยๆหลายภาพ  ให้ใส่สัญลักษณ์ภาพย่อยเป็นตัวอักษรใหญ่อังกฤษ  A, B, C, D….กำกับไว้เพื่อใช้อ้างถึงในเนื้อความ

8. การนำเสนอสถิติ

           รูปแบบการนำเสนอควรเป็นสากล เช่น  ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ในกรณีที่ข้อมูลที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติควรใช้ ค่า ค่ามัธยฐาน±ค่าพิสัยควอไทล์ ความชุกและค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 [95% confidence interval ] ชนิดของสถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ เช่น Student’s t-test หรือ ANOVA test หรือ non-parametric test ที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

9. เอกสารอ้างอิง (Citation and Bibliography)

      - แนะนำให้ใช้โปรแกรม Reference Manager เช่น EndNote หรือ Procite ในการจัดทำ  ไม่ควรใช้วิธีการพิมพ์เข้าไปในโปรแกรม Word โดยตรงเนื่องจากเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

- กำหนดหมายเลขเอกสารอ้างอิงตามลำดับที่อ้างในบทความ (Citation) ใช้ตัวเลขอารบิคตัวยก (superscript) ไม่ใส่วงเล็บ การเขียนเอกสารอ้างอิง (Bibliography) ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดโดยวารสารนี้เท่านั้น (ดูจากตัวอย่างที่ให้ และสามารถ download EndNote/Procite style ได้จากเวปไซต์)  สำหรับชื่อย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus

10. คำแนะนำผู้เขียนนิพนธ์ต้นฉบับที่มีรูปแบบการวิจัยจำเพา  โครงการวิจัยบางประเภท ได้แก่ Randomised Controlled Trials และ Observational Studies in Epidemiology (Cohort Studies, Case-Control Studies และ Cross-Sectional Analytical Studies) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานเฉพาะ สำหรับการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับในรูปแบบการวิจัยดังกล่าว ซึ่งจะให้ความสำคัญกับ Checklist และ/หรือ Flow Diagram เพื่อให้นิพนธ์ต้นฉบับนั้น ๆ มีเนื้อหาสำคัญที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจน มากพอที่ผู้อ่านจะสามารถประเมินความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของงานวิจัยนั้นได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าว ได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ ดังนี้

·         Randomized Controlled Trial:  http://www.consort-statement.org/?o=1011        

·         Observational Studies in Epidemiology: http://www.strobe-statement.org/Checklist.html

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

วารสารทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์;ฉบับที่: หน้าแรก - หน้าสุดท้าย

v      เนสินี ไชยเอีย, อรวรรณ บุราณรักษ์, สมเดช พินิจสุนทร, มลิวรรณ บุญมา, ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์, ชายตา สุจินพรหม, และคณะ.ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร 2548; 20:3-10.

v      Chau-In W, Pongmetha S, Sumret K, Vatanasapt P, Khongkankong W. Translaryngeal retrograde wire-guided fiberoptic intubation for difficult airway: A case report. J Med Assoc Thai 2005 ;88:845-8.

ในกรณีที่ผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้เขียนคำว่า และคณะ หรือ et al ต่อท้ายชื่อผู้แต่งคนที่ 6

หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์

v      สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี,วราภรณ์ เชื้ออินทร์. วิสัญญีวิทยาในสูติกรรม. ขอนแก่น:โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2548.

v      Vatanasapt V, Sripa B. Liver Cancer in Thailand; Epidemiology,diagnosis and control. Khon Kaen: Siriphan Press, 2000.

บทในหนังสือ

ชื่อผู้เขียน. ชื่อบทในหนังสือ. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่.เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ : หน้าแรก - หน้าสุดท้าย

v      บุญเกิด คงยิ่งยศ. เภสัชจลนศาสตร์. ใน: บุญเกิด คงยิ่งยศ, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, ปณต ตั้งสุจริต, บรรณาธิการ. เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. เล่มที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา, 2548: 27-53.

v      Sripa B, Pairojkul C. Pathology of Cholangiocarcinoma. In: Vatanasapt V, Sripa B, editors. Liver Cancer    in Thailand; Epidemiology, diagnosis and control. Khon Kaen: Siriphan Press, 2000:65-99.

 สิ่งตีพิมพ์ขององค์กรต่างๆ

v      Chaiear N. Health and safety in the rubber industry. Rapra Review Reports; Report 138. Shrewsbury:       RAPRA Technology LTD; 2001.

v      Report of the WHO informal consultation on the evaluation and testing of insecticides. Geneva:World        Health Organization;1996. WHO document WHO/CTD/WHOPES/IC/96.1.

สิ่งตีพิมพ์อิเล็คโทรนิค

v      Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Approved by House of Delegates on   October 21, 1992, and last amended October 16, 2002) USA:American Society of Anesthesiologists /Available from: http://www.asahq.org/publicationsAndServices/ Difficult%20Airway.pdf

v      Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-     Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Conference proceedings

v      Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5 Kinsdale, Irelan. Berlin: Springer; 2002:182-91.

Journal article on the Internet

v      Thienthong S, Krisanaprakornkit W, Duenpen Horatanaruang D, Yimyam P, Thinkhamrop B, Lertakyamanee J. Motor blockade associated with continuous epidural infusion after abdominal    hysterectomy: a randomized controlled trial comparing 0.1% ropivacaine-plus-fentanyl versus         0.2%ropivacaine-alone. Acute Pain [in press]

v      Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. AM J Nurs      [serial on the Internet]. 2002 June [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/ June/Wawatch.htm

Monograph on the Internet

v      Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [monograph on the Internet].   Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books0309074029/html/.

 

 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
 

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0