Template Home 1
     
 

A Publication of the faculty of Medicine, Khon Kaen University
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
::.. Header to link ..::
 
  Welcome
::..Sub Login..::
User Name
Password
For got your password?
User Online
Member 0
Guest 30
 
Counters
To Day 188
Week 28568
Month 129849
Year 374457
All (Since 2007-06-11) 10854272
 
Article Statistics
Read 1473522
Download 1818679
 
Language
English
Thai
 
 
Main Menu
      About SMJ
      Subscription
      Contact Information
      Instruction for Authors
      How to Advertise
      Popular Article
      Help
 
แนะนำฉบับล่าสุด
 
Untitled Document
Original Article
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ย้อนหลังในการรักษากระดูกหน้าเเข้งส่วนต้นหักเข้าข้อเข่าเเบบไม่เคลื่อน รักษาด้วยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยแผ่นโลหะ เเละวิธีรักษาเเบบอนุรักษ์
ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังจากที่กระดูกติดแล้วแตกต่างกันหรือไม่ ...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรูมาติกและที่ไม่ใช่รูมาติกที่เข้ารับการตรวจฉีดสีสวนหัวใจก่อนผ่าตัด
ผู้ป่วยโรคหัวใจรูมาติกมีความชุกของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าหรือน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ใช่รูมาติก และปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงดั้งเดิมของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
อุบัติการณ์ของภาวะไตเสียหายเฉียบพลันตามเกณฑ์วินิจฉัยสำหรับทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต
พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะไตเสียหายเฉียบพลันในเด็กทารกจากการใช้เกณฑ์ประเมินปริมาณปัสสาวะจากการวินิจฉัย neonatal RIFLE ได้มากน้อยแค่ไหน และตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะใด...รายละเอียด <อ่าน>

Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.
Volume 35 Number 1 Untitled Document

January 01, 2020 - February 29, 2020


   
Load ข้อมูลในส่วน ปก (Cover)
Cover Story
    Original Article

ความชุกของภาวะหลังหลวมที่มีอาการทางคลินิกโดยตรวจจากการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ (การศึกษานำร่อง)
เป็นการศึกษาความชุกของภาวะหลังหลวมที่มีอาการทางคลินิกในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังโดยตรวจด้วยการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ ...รายละเอียด <อ่าน>
    Original Article

อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเฮปปาโตบลาสโตมาในเด็ก: ใครที่มีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด
อัตราการรอดชีวิตโดยรวม 5 ปีของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับเฮปปาโตบลาสโตมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง...รายละเอียด <อ่าน>
    Original Article

ผลของการให้ยาฉีดขับธาตุเหล็ก Desferrioxamineโดยการใช้เข็มปีกผีเสื้อแทงคาเข็มไว้ใต้ผิวหนังในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ระดับความรู้เรื่องการวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวส่วนมากมีความรู้เรื่องการวัดความดันโลหิตด้วยตัวเองที่บ้านระดับใด...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึง ตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
การใช้สมาธิและมีสติในการรับรู้ขณะปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการยืดกล้ามเนื้อคอที่ให้ผลดีหรือไม่...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
การทำงานและภาวะแทรกซ้อนของรยางค์ส่วนบนของข้างอัมพาตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังในชุมชน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรังที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีการทำงานของรยางค์ส่วนบนของข้างอัมพาตเพิ่มขึ้น หรือลดลง และมีภาวะแทรกซ้อนของรยางค์ส่วนบนหรือไม่ ...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ต้นแบบระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 3ก : โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ความเหมาะสมของการจัดการผู้ป่วยเสี่ยงสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร์
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ความน่าเชื่อถือการประเมินซ้ำของการเคลื่อนที่จุดศูนย์กลางมวลร่างกายด้วยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนคในผู้สูงอายุสุขภาพดี
เป็นการวัดการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของลำตัวขณะทดสอบความสามารถในการลุกขึ้นยืนจากนั่ง 5 ครั้งในผู้สูงอายุด้วยกล้อง Kinect ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นการวัดที่มีความน่าเชื่อถือในการประเมินซ้ำ...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
วิถีชีวิตและปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Original Article
การประยุกต์ใช้ Augmented Reality เพื่อการเรียนการสอนกายวิภาค
<อ่าน>

Untitled Document
Case Report
ความผิดปกติของแขนงหลอดเลือด Aortic arch ในศพดองคนไทย และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก: กรณีศึกษาพบได้ยาก 1 ราย
...รายละเอียด <อ่าน>

Untitled Document
Review Article
ความสัมพันธ์ของการขาดวิตามินดีกับโรคซึมเศร้า
...รายละเอียด <อ่าน>
POWERED BY    
 
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.