ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Current Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2018 - February 28, 2018 (Volume 33, Number 1)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Instruction : To see an article click it's <Ful ltext> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link
 
Untitled Document
Original Article  
       ความพึงพอใจของพยาบาลส่งเครื่องมือแพทย์และเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่มีต่องานวิสัญญีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
       Satisfaction with Anesthesia Service of Scrub Nurse and Medical Personnel at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nathee Maneewan (นที มณีวรรณ์), Sirirat Tribuddharat (สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์), Thepakorn Sathitkarnmanee (เทพกร สาธิตการมณี), Chakthip Suttinarakorn (จักรทิพย์ สุทธินรากร), Parinda Promkhote (ปริณดา พรหมโคตร์), Kotchakorn Palachewa (กชกร พลาชีวะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การนับปริมาณเซลล์ที่ติด CD34 ในเลือดก่อนเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สามารถทำนายปริมาณเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่เก็บได้
       Pre-Apheresis Peripheral Blood CD34+ Cell Counts Predict the Yield of CD34+ Cells Harvesting
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Chinadol Wanitpongpun (ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์), Siriluk Cheunta (สิริลักษณ์ ชื่นตา), Amornrat Romphruk (อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์), Nattiya Teawtrakul (ณัฐติยา เตียวตระกูล), Kanchana Chansung (กาญจนา จันทร์สูง), Chittima Sirijeerachai (จิตติมา ศิริจีระชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การประเมินทักษะการผ่าตัดทางการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ของแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์
       Formal Assessment of Orthopaedic Trauma Surgical Skills (FAOT) for Orthopaedic Residents
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Wanjak Pongsamakthai (วันจักร พงษ์สมัครไทย), Suthee Tharakulphan (สุธี ทระกุลพันธ์), Arun Woranuch (อรุณ วรนุช), Udomsin Singjam (อุดมศิลป์ สิงห์แจ่ม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การรายงานการวิเคราะห์การอยู่รอดในบทความวิจัยทางสุขภาพที่ตีพิมพ์ในวารสารประเทศไทย
       Reporting Survival Analysis of Health Research Articles Published in Thai Journals
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Doungporn Jampan (ดวงพร แจ่มพันธ์), Supot Kamsa-ard (สุพจน์ คำสะอาด), Malinee Laopaiboon (มาลินี เหล่าไพบูลย์), Siriporn Kamsa-ard (ศิริพร คำสะอาด)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       การศึกษาเปรียบเทียบผลระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำธรรมดาต่อระดับความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและขาในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
       A Comparison Study between the Effects of Thai Herbal Steam and Conventional Steam on Pain Scale, Back and Leg Flexibility in Person with Low Back Pain
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AjchamonThammachai (อรรจน์มน ธรรมไชย), Nichapa Parasin (ณิชาภา พาราศิลป์), Puttipong Poncumhak (พุทธิพงษ์ พลคำฮัก), Arunrat Srithawong (อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์), Weerasak Tapanya (วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา), Kewalee Seeharach (เกวลี สีหราช), Pacharee Manoi (ปาจรีย์ มาน้อย), Sirintip Kumfu (ศิรินทิพย์ คำฟู )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของกลุ่มโรคที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       The Prevalence of Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS) in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  PornpimTuntibundit (พรพิมพ์ ตันติบัณฑิต), Apichart So-ngern (อภิชาติ โซ่เงิน), Watchara Boonsawat (วัชรา บุญสวัสดิ์), Wipa Reechaipichitkul (วิภา รีชัยพิชิตกุล), Pailin Ratanawatkul (ไพลิน รัตนวัฒน์กุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และการปฏิบัติสุขภาวะทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่ง
       Knowledge and Attitudes about HIV/AIDS and Sexual Health Practices among First-year University Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Bumphenchit Sangchart (บำเพ็ญจิต แสงชาติ), Panompri Sitthiwongsa (พนมไพร สิทธิวงษา), KesornLao-unka (เกสร เหล่าอรรคะ), Supatra Chadbunchachai (สุพัตรา ชาติบัญชาชัย), Ploenchan Chetchotisak (เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์), Jitpinan Srijakkot (จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร), Chulaporn Sota (จุฬาภรณ์ โสตะ), ภพ โกศลารักษ์, John F Smith, Pornnipa Harnlakorn (พรนิภา หาญละคร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ประสิทธิภาพของออเรียนตินต่อการยับยั้งโปรตีน HMGB1 เมื่อใช้ในการร่วมรักษาโรคติดเชื้อเมลิออยด์แบบติดเชื้อในกระแสเลือดในหนูทดลอง
       Efficiency of Orientin Inhibits HMGB1: Potential Adjunct Therapeutic Agent for Septicemic Melioidosis in a Mouse Model
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ratthiya Thiabma (รัชทิยา เทียบมา), Arunee Paeyao (อรุณี แปยาว), Surasakdi Wongratanacheewin (สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารสกัดผักเม็กต่อความดันเลือดและการขยายตัวของหลอดเลือดขึ้นกับเซลล์ชั้นเอนโดทีเลียมในหนูแรทที่มีภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
       Effect of Syzygium gratum Extract on Blood Pressure and Endothelium-Dependent Vasorelaxation in Nitric Oxide-Deficient Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Sariya Meephat (ศริยา มีพัฒน์), Putcharawipa Maneesai (พัชรวิภา มณีไสย), Sarawoot Bunbupha (สราวุธ บรรบุผา), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), Upa Kukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ), Poungrat Pakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของเทปชนิดยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นต่อส่วนโค้งฝ่าเท้าด้านในและการเดินในอาสาสมัครที่มีเท้าแบน
       The Effect of Rigid Tape and ElasticTape on Navicular Height and Gait in People with Flexible Flat Feet
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Kunavut Vannajak (คุณาวุฒิ วรรณจักร), KittichonSomwarn (กิตติชนม์ สมหวาน), Apichart Panjaparanurak (อภิชาติ ปัญจพลานุรักษ์), AtiwichChantharungsi (อติวิชญ์ จันทรังษี), PimonpanTaweekarnVannajak (พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของแบคเทอริโอเฟจ 365A ในการยับยั้งเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่ดื้อต่อยาเซฟตาซิดิมในสภาวะแพลงโทนิคและสร้างไบโอฟิล์ม
       Effect of Bacteriophage 365A Against Ceftazidime Resistant Burkholderia pseudomallei in Planktonic and Biofilm conditions
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Naiyaphat Nittayasut (นัยพัช นิตยสุทธิ์), Umaporn Yordpratum (อุมาพร ยอดประทุม)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีของน้ำดีจากผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดี
       Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy of Bile from Cholangiocarcinoma’s Patients and Gall Stone’s Patients
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Petchrakorn Hanpanich (เพชรากร หาญพานิชย์), Jitraporn Wongwiwachai (จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย), Aucha Ahooja (อนุชา อาฮูยา), Pisaln Mairiang (พิศาล ไม้เรียง), Panatsada Awikunprasert (ปนัสดา อวิคุณประเสริญ), Suchart Kothan (สุชาติ โกทันย์), Eimorn Mairiang (เอมอร ไม้เรียง)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สัดส่วนแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
       The Proportion of the Physicians in a Hospital towards the Knowledge about the Tort Liability of State Officer Act B.E. 2539
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Donlaya Srikajonkiat (ดลยา ศรีขจรเกียรติ), Thanasak Prasert (ธนศักดิ์ ประเสริฐ), Thanyares Phattanathanya (ธัญญาเรศ พัฒนธัญญา), Paphawarin Udompun (ปภาวรินท์ อุดมพันธ์), Poothaporn Surachat (พุทธพร สุรฉัตร), Wirut Khunkitti (วิรุจน์ คุณกิตติ), Manop Kanato (มานพ คณะโต), Piyathida Kuhirunyaratn (ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
Review Article  
       เภสัชวิทยาและเภสัชพันธุศาสตร์ของยา imatinib ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์
       The Pharmacology and Pharmacogeneticsof Imatinib in Chronic Myeloid LeukemiaTherapy
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Nitsupa Wattanachai (นิตย์สุภา วัฒนชัย)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.