ทำหน้าที่ในการ ดึงข้อมูลอออกมาจาก database Current Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
Home
Current issue
Past issues
Topic collections
Search
Untitled Document
January 01, 2019 - February 28, 2019 (Volume 34, Number 1)
Select category below to view articles.
Original Article
Review Article
Case Report
Instruction : To see an article click it's <Ful ltext> link.To see abstract click it's <Abstract> link and to see the article as image file click it's <PDF> link
 
Untitled Document
Original Article  
       การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง: กรณีศึกษาที่ชุมชนบ้านท่าม่วง จังหวัด ร้อยเอ็ด
       Family and Community Participation in Caring of Chronic Schizophrenia Patients: A Case study at Ban Tha Muang Community Roi, Et Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Atiya Posri (อติญา โพธิ์ศรี )  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความชุกของลักษณะกายวิภาคของทางเดินท่อน้ำดีตับแบบผิดปกติในผู้ป่วยที่มารับการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทางเดินน้ำดีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
       Prevalence of Anatomical Variations of Biliary Tree on MRCP among Patients in Srinagarind Hospital
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WannapornSoontrapa (วรรณภรณ์ สุนทราภา), NittayaChamadol (นิตยา ฉมาดล), JulaluckPromsorn (จุฬาลักษณ์ พรหมศร)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ของปัจจัยการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
       Relation of Factor on Survival Outcomes among Traumatic Patients at the Tertiary care Hospital Admitted for Traffic Accidents in Phuket Province
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Panomwan Wongvatanakij (พนมวรรณ์ วงศ์วัฒนกิจ), AronragMeyai (อรุณรักษ์ มีใย), PaibulSuriyawongpaisal (ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล), CharuwanTadadej (จารุวรรณ ธาดาเดช)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกระดูกน่องใต้ผิวหนังกับความสูงของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       The Correlation between Percutaneous Length of Fibula and Stature of Ubon Ratchathani University Students
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Ratana Leksomboon (รัตนา เล็กสมบูรณ์), PanyaTuamsuk (ปัญญา ท้วมสุข), NongnuchKanharat (นงนุช กัณหารัตน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของภาพเอกซเรย์เต้านม
       A Study of Statistical Data of Mammogram
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TitipongKaewlek (ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก), NittayaNakye (นิตยา นาคเย), PakawanPraithong (พกาวรรณ ไพรทอง), SupapornJantha (สุภาพร จันทะ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลการสำรองเลือดของคลังเลือดกลาง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะเวลา 5 ปี (2556-2560)
       Efficiency of Blood Inventory in Blood Transfusion Center for Srinagarind Hospital and Queen Sirikit Heart Center of the Northeast : 5 Years Experience (2013-2017)
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Amornrat Romphruk (อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ), Chalawan Butryojantho (ฉลาวรรณ บุตรโยจันโท), Bhakwarin Jirasakonpat (ภัควรินทร์ จิระสาครพัฒน์), Supawadee Srichai (สุภาวดี ศรีชัย), Piyapong Simtong (ปิยะพงษ์ สิมทอง), Poonsup Sripara (พูนทรัพย์ ศรีพารา), Chintana Paupairoj (จินตนา พัวไพโรจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่อสุขภาพและผลการเรียนของนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       Impact of Smartphone and Tablet Use on Health and Academic Performance of Pharmacy Students at Srinakharinwirot University
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WannakonChuemongkon (วรรณคล เชื้อมงคล), Theerawit Inthitanon (ธีรวิทย์ อินทิตานนต์), JattupornWangsate (จตุพร หวังเสต)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติของรยางค์ส่วนบน คอ และหลังจากการทำงานในกลุ่มพนักงานสำนักงาน
       The Effect of Computer Using Workload on Work-Related Upper Extremity, Neck and Back Musculoskeletal Disorders among Office Workers
แสดงชื่อผู้แต่ง
  TadpongTantipanjaporn (ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร), YaowalakYoonim (เยาวลักษณ์ อยู่นิ่ม), YuwadeeTongmee (ยุวดี ทองมี), Orawan Keeratisiroj (อรวรรณ กีรติสิโรจน์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของสารเฮสเพอริดินต่อความจำบกพร่องในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเมโธเทรกเซท
       Effects of Hesperidin on Memory Impairments Induced by Methotrexate in Adult Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SalineeNaewla (สาลินี แนวหล้า), Kornrawee Suwannakot (กรรวี สุวรรณโคตร), WanassanunPannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), JariyaUmka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง
       Effect of Seven-Minute Exercise Program on Body-Fat Percentage in Obese Women
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SarayootMongkol (สรายุธ มงคล), PatsaweeHansuwannakorn (พัสวี ห่านสุวรรณากร), SuwatjaneeMikaphon (สุวัจนี มิคผล), KamolchanokSiwakritsanakun (กมลชนก ศิวะกฤษณะกุล)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       สถานภาพความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย: การศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
       Knowledge Status of Medical Education in Thailand: A Research Based Study
แสดงชื่อผู้แต่ง
  WorasitCharoensin (วรสิทธิ์ เจริญศิลป์), ChaiyakitUdnan (ชัยกิจ อุดแน่น), SupachaiNathongchai (ศุภชัย นาทองไชย), ThanawanKaewkong (ธนวรรณ แก้วคง), NattayaKaewma (นาฏยา แก้วมา), ChindalhaBunmee (จินดาหรา บุญมี)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       เมลาโทนินช่วยลดความจำบกพร่องที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยกรดวอลโพรอิกในหนูแรทโตเต็มวัย
       Melatonin Alleviates Valproic Acid-Induced Memory Impairments in Adult Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  AnusaraAranarochana (อนุสรา อารณะโรจน์), SuchadaKrutsri (สุชาดา ครุฑศรี), Kornrawee Suwannakot (กรรวี สุวรรณโคตร), PornthipChaisawang (ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง), WanassanunPannangrong (วนัสนันท์ แป้นนางรอง), Jariya Umka Welbat (จริยา อำคา เวลบาท)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
       แอลอาร์จินีนลดความดันเลือดและปรับปรุงการทำงานของเซลล์ชั้นเอนโดทีเลียมของหลอดเลือด ในหนูแรทความดันเลือดสูงจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
       L-arginine Reduces Blood Pressure and Improves Vascular Endothelial Function in Nitric Oxide-Deficient Hypertensive Rats
แสดงชื่อผู้แต่ง
  SarawootBunbupha (สราวุธ บรรบุผา), PutcharawipaManeesai (พัชรวิภา มณีไสย), ThewaridBerkban (เทวฤทธิ์ เบิกบาน), Parichat Prachaney (ปาริฉัตร ประจะเนย์), UpaKukongviriyapan (ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์), PoungratPakdeechote (พวงรัตน์ ภักดีโชติ)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
Review Article  
       การป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด
       Prevention of Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting
แสดงชื่อผู้แต่ง
  Suthan Chanthawong (สุธาร จันทะวงศ์)  
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
Untitled Document
Case Report  
       ผลการรักษา Transscaphoid Perilunate Fracture-Dislocation โดยการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกผ่านบาดแผลขนาดเล็ก;รายงานผู้ป่วยจำนวน 10 ราย
       The Outcome of Percutaneous Fixation of Transscaphoid Perilunate Fracture-Dislocation: A Series of 10 Cases
แสดงชื่อผู้แต่ง
   
Untitled Document
  < Abstract > < Full text > < PDF >  
Untitled Document
 
 
Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Copy Right © All Rights Reserved.